Версия для слабовидящих

2018 жылғы 1 шілдеге арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

Жамбыл облысы, г.Тараз
Кезењділігі айлыќ
¤лшем бірілігі: мыњ тењге
Бюджеттік баѓдарламаныњ кодтары Атауы Есепті ќаржы жылына бекітілген бюджет Есепті ќаржы жылына наќтыланѓан бюджет Есепті ќаржы жылына т‰зетілген бюджет Есепті кезењге т‰сімдер мен ќаржыландырудыњ жиынтыќ жоспары, міндеттемелер бойынша ќаржыландырудыњ жиынтыќ жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша  тµленген міндеттемелер Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе есепті кезењге арналѓан т‰сімдер мен ќаржыландырудыњ жиынтыќ жоспарына  бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,% Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе атќарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 44 342 653,0 46 827 390,0 46 827 390,0 22 421 014,0 23 164 585,6 103,3 743 571,6
Таза кіріс: 11 688 875,0 10 529 736,0 10 529 736,0 4 961 201,0 0,0 0,0 0,0 5 704 772,6 115,0 743 571,6
САЛЫЌ Т‡СІМДЕРІ 7 811 851,0 8 111 851,0 8 111 851,0 4 025 585,0 4 487 698,0 111,5 462 113,0
1 Салыќтыќ т‰сімдер 7 811 851,0 8 111 851,0 8 111 851,0 4 025 585,0 4 487 698,0 111,5 462 113,0
01 Табыс салыѓы 2 667 584,0 2 797 584,0 2 797 584,0 1 387 590,0 1 401 070,5 101,0 13 480,5
2 Жеке табыс салыѓы 2 667 584,0 2 797 584,0 2 797 584,0 1 387 590,0 1 401 070,5 101,0 13 480,5
01 Тµлем кµзінен салыќ салынатын табыстардан ±сталатын жеке табыс салыѓы 2 429 913,0 2 459 913,0 2 459 913,0 1 184 000,0 1 187 661,2 100,3 3 661,2
02 Тµлем кµзінен салыќ салынбайтын табыстардан ±сталатын жеке табыс салыѓы 222 857,0 322 857,0 322 857,0 195 690,0 200 818,7 102,6 5 128,7
05 Тµлем кµзінен салыќ салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ±сталатын жеке табыс салыѓы 14 814,0 14 814,0 14 814,0 7 900,0 12 590,6 159,4 4 690,6
03 Єлеуметтiк салыќ 2 037 717,0 2 067 717,0 2 067 717,0 1 061 239,0 1 055 147,0 99,4 -6 092,0
1 Єлеуметтік салыќ 2 037 717,0 2 067 717,0 2 067 717,0 1 061 239,0 1 055 147,0 99,4 -6 092,0
01 Єлеуметтік салыќ 2 037 717,0 2 067 717,0 2 067 717,0 1 061 239,0 1 055 147,0 99,4 -6 092,0
04 Меншiкке салынатын салыќтар 2 401 990,0 2 491 990,0 2 491 990,0 1 214 791,0 1 497 857,0 123,3 283 066,0
1 М‰лiкке салынатын салыќтар 1 460 000,0 1 460 000,0 1 460 000,0 714 374,0 913 904,7 127,9 199 530,7
01 Зањды т±лѓалардыњ жєне жеке кєсіпкерлердіњ м‰лкіне салынатын салыќ 1 332 000,0 1 332 000,0 1 332 000,0 691 374,0 888 145,5 128,5 196 771,5
02 Жеке т±лѓалардыњ м‰лкiне салынатын салыќ 128 000,0 128 000,0 128 000,0 23 000,0 25 759,1 112,0 2 759,1
3 Жер салыѓы 234 200,0 249 200,0 249 200,0 97 999,0 136 452,4 139,2 38 453,4
02 Елдi мекендер жерлерiне жеке т±лѓалардан алынатын жер салыѓы 18 200,0 181 400,0 181 400,0 44 700,0 45 205,8 101,1 505,8
09 Елдi мекендердіњ жерлерiне жеке т±лѓалардан алынатын жер салыѓын ќоспаѓанда, жер салыѓы 216 000,0 67 800,0 67 800,0 53 299,0 91 246,6 171,2 37 947,6
4 Кµлiк ќ±ралдарына салынатын салыќ 707 500,0 782 500,0 782 500,0 402 351,0 447 025,3 111,1 44 674,3
01 Зањды т±лѓалардан кµлiк ќ±ралдарына салынатын салыќ 117 500,0 117 500,0 117 500,0 64 700,0 72 155,4 111,5 7 455,4
02 Жеке т±лѓалардан кµлiк ќ±ралдарына салынатын салыќ 590 000,0 665 000,0 665 000,0 337 651,0 374 869,9 111,0 37 218,9
5 Бірыњѓай жер салыѓы 290,0 290,0 290,0 67,0 474,7 708,5 407,7
01 Бірыњѓай жер салыѓы 290,0 290,0 290,0 67,0 474,7 708,5 407,7
05 Тауарларѓа, ж±мыстарѓа жєне ќызметтерге салынатын iшкi салыќтар 489 560,0 539 560,0 539 560,0 202 365,0 316 581,9 156,4 114 216,9
2 Акциздер 45 660,0 45 660,0 45 660,0 19 820,0 21 472,2 108,3 1 652,2
74 «Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында µндірілген спирттiњ жєне (немесе) шарап материалыныњ, алкоголь µнімдерініњ барлыќ т‰рлерi « 1 560,0 1 560,0 1 560,0 720,0 1 190,8 165,4 470,8
84 «Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында µндірілген бензин (авиациялыќты ќоспаѓанда) жєне дизель отыны « 44 100,0 44 100,0 44 100,0 19 100,0 20 281,4 106,2 1 181,4
3 Табиѓи жєне басќа да ресурстарды пайдаланѓаны ‰шiн т‰сетiн т‰сiмдер 113 000,0 113 000,0 113 000,0 62 000,0 64 827,1 104,6 2 827,1
15 Жер учаскелерін пайдаланѓаны ‰шін тµлем 113 000,0 113 000,0 113 000,0 62 000,0 64 827,1 104,6 2 827,1
4 Кєсiпкерлiк жєне кєсiби ќызметтi ж‰ргiзгенi ‰шiн алынатын алымдар 322 300,0 372 300,0 372 300,0 117 945,0 226 052,5 191,7 108 107,5
02 Жекелеген ќызмет т‰рлерiмен айналысу ќ±ќыѓы ‰шiн алынатын лицензиялыќ алым 200 000,0 40 000,0 40 000,0 26 808,0 48 081,4 179,4 21 273,4
04 Аукциондардан алынатын алым 6 300,0 445,0 445,0 445,0 447,5 100,6 2,5
25 Сыртќы (кµрнекі) жарнаманы – аудандыќ мањызы бар жалпыѓа ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарыныњ бµлінген белдеуіндегі жарнаманы т±раќты орналастыру объектілерінде, аудандыќ мањызы бар ќаладаѓы, ауылдаѓы, кенттегі ‰й-жайлардыњ шегінен тыс ашыќ кењістікте орналастырѓаны ‰шін тµлемаќыны ќоспаѓанда, сыртќы (кµрнекі) жарнаманы облыстыќ мањызы бар ќаладаѓы ‰й-жайлардыњ шегінен тыс ашыќ кењістікте орналастырѓаны ‰шін тµлемаќы 36 000,0 36 000,0 36 000,0 17 000,0 18 557,1 109,2 1 557,1
29 «Жергілікті бюджетке тµленетін тіркелгені ‰шін алым» 80 000,0 85 855,0 85 855,0 54 192,0 72 127,7 133,1 17 935,7
34 Ќызметтіњ жекелеген т‰рлерiмен айналысуѓа лицензияларды пайдаланѓаны ‰шін тµлемаќы 0,0 210 000,0 210 000,0 19 500,0 86 838,8 445,3 67 338,8
5 Ойын бизнесіне салыќ 8 600,0 8 600,0 8 600,0 2 600,0 4 230,0 162,7 1 630,0
02 Тіркелген салыќ 8 600,0 8 600,0 8 600,0 2 600,0 4 230,0 162,7 1 630,0
07 Басќа да салыќтар 35 000,0 35 000,0 35 000,0 34 600,0 59 870,7 173,0 25 270,7
1 Басќа да салыќтар 35 000,0 35 000,0 35 000,0 34 600,0 59 870,7 173,0 25 270,7
10 Жергілікті бюджетке т‰сетін µзге де салыќ т‰сімдері 35 000,0 35 000,0 35 000,0 34 600,0 59 870,7 173,0 25 270,7
08 Зањдыќ мєнді іс-єрекеттерді жасаѓаны жєне (немесе)  оѓан уєкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар ќ±жаттар бергені ‰шін алынатын міндетті тµлемдер 180 000,0 180 000,0 180 000,0 125 000,0 157 170,9 125,7 32 170,9
1 Мемлекеттік баж 180 000,0 180 000,0 180 000,0 125 000,0 157 170,9 125,7 32 170,9
26 Жергілікті бюджетке тµленетін мемлекеттік баж 180 000,0 180 000,0 180 000,0 125 000,0 157 170,9 125,7 32 170,9
САЛЫЌТАН ТЫС Т‡СІМДЕР 108 681,0 138 681,0 138 681,0 58 727,0 70 750,4 120,5 12 023,4
2 Салыќтыќ емес т‰сiмдер 108 681,0 138 681,0 138 681,0 58 727,0 70 750,4 120,5 12 023,4
01 Мемлекеттік меншіктен т‰сетін кірістер 52 581,0 52 581,0 52 581,0 27 890,0 30 371,7 108,9 2 481,7
1 Мемлекеттік кєсіпорындардыњ таза кірісі бµлігініњ т‰сімдері 90,0 90,0 90,0 90,0 267,6 297,4 177,6
02 Коммуналдыќ мемлекеттік кєсіпорындардыњ таза кірісініњ бір бµлігініњ т‰сімдері 90,0 90,0 90,0 90,0 267,6 297,4 177,6
5 Мемлекет меншігіндегі м‰лікті жалѓа беруден т‰сетін кірістер 52 000,0 52 000,0 52 000,0 27 800,0 29 612,3 106,5 1 812,3
08 Аудандыќ мањызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ єкімдерініњ басќаруындаѓы, ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) коммуналдыќ меншігініњ м‰лкін жалѓа беруден т‰сетін кірістерді ќоспаѓанда, ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) коммуналдыќ меншігініњ м‰лкін жалѓа беруден т‰сетін кірістер 25 000,0 25 000,0 25 000,0 14 000,0 15 253,4 109,0 1 253,4
09 Аудандыќ мањызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ єкімдерініњ басќаруындаѓы мемлекеттік м‰лікті жалѓа беруден т‰сетін кірістерді ќоспаѓанда ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) коммуналдыќ меншігіндегі т±рѓын ‰й ќорынан ‰йлердi жалѓа беруден т‰сетін кірістер 27 000,0 27 000,0 27 000,0 13 800,0 14 358,9 104,0 558,9
9 Мемлекет меншігінен т‰сетін басќа да кірістер 491,0 491,0 491,0 0,0 491,7 0,0 491,7
10 Коммуналдыќ меншігіне жататын жер учаскелері бойынша сервитут ‰шін тµлемаќы 491,0 491,0 491,0 0,0 491,7 0,0 491,7
02 Мемлекеттік бюджеттен ќаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердіњ тауарларды (ж±мыстарды, ќызметтерді) µткізуінен т‰сетін т‰сімдер 100,0 100,0 100,0 50,0 110,3 220,6 60,3
1 Мемлекеттік бюджеттен ќаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердіњ тауарларды (ж±мыстарды, ќызметтерді) µткізуінен т‰сетін т‰сімдер 100,0 100,0 100,0 50,0 110,3 220,6 60,3
02 Жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер кµрсететін ќызметтерді сатудан т‰сетін т‰сімдер 100,0 100,0 100,0 50,0 110,3 220,6 60,3
04 Мемлекеттік бюджеттен ќаржыландырылатын, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ Банкініњ бюджетінен (шыѓыстар сметасынан) ±сталатын жєне ќаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыпп±лдар, µсімп±лдар, санкциялар, µндіріп алулар 6 000,0 16 000,0 16 000,0 4 206,0 8 589,5 204,2 4 383,5
1 М±най секторы ±йымдарынан т‰сетін т‰сімдерді ќоспаѓанда, мемлекеттік бюджеттен ќаржыландырылатын, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ Банкініњ бюджетінен (шыѓыстар сметасынан) ±сталатын жєне ќаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыпп±лдар, µсімп±лдар, санкциялар, µндіріп алулар 6 000,0 16 000,0 16 000,0 4 206,0 8 589,5 204,2 4 383,5
14 Жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын µзге де айыпп±лдар, µсімп±лдар, санкциялар 5 000,0 15 000,0 15 000,0 4 180,0 8 413,4 201,3 4 233,4
18 Мамандандырылѓан ±йымдарѓа, жеке т±лѓаларѓа бюджеттік кредиттер (ќарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыпп±лдар, µсімп±лдар, санкциялар, µндіріп алулар 0,0 0,0 0,0 0,0 149,1 0,0 149,1
54 Аудандыќ мањызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ єкімдері салатын єкімшілік айыпп±лдар, µсімп±лдар, санкциялар, µндіріп алуларды ќоспаѓанда ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) бюджетінен ќаржыландыратын мемлекеттік мекемелер  салатын єкімшілік айыпп±лдар, µсімп±лдар, санкциялар, µндіріп алулар 1 000,0 1 000,0 1 000,0 26,0 27,0 103,8 1,0
06 ¤зге де салыќтыќ емес т‰сiмдер 50 000,0 70 000,0 70 000,0 26 581,0 31 678,9 119,2 5 097,9
1 ¤зге де салыќтыќ емес т‰сiмдер 50 000,0 70 000,0 70 000,0 26 581,0 31 678,9 119,2 5 097,9
09 Жергіліктік бюджетке т‰сетін салыќтыќ емес басќа да т‰сімдер 50 000,0 70 000,0 70 000,0 26 581,0 31 678,9 119,2 5 097,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН Т‡СКЕН Т‡СІМДЕР 3 768 343,0 2 279 204,0 2 279 204,0 876 889,0 1 146 324,2 130,7 269 435,2
3 Негізгі капиталды сатудан т‰сетін т‰сімдер 3 768 343,0 2 279 204,0 2 279 204,0 876 889,0 1 146 324,2 130,7 269 435,2
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік м‰лікті сату 3 452 574,0 1 762 861,0 1 762 861,0 716 627,0 950 791,2 132,7 234 164,2
1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік м‰лікті сату 3 452 574,0 1 762 861,0 1 762 861,0 716 627,0 950 791,2 132,7 234 164,2
02 Жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген м‰лікті сатудан  т‰сетін т‰сімдер 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 100,0 6 870,6 624,6 5 770,6
03 Азаматтарѓа пєтерлер сатудан т‰сетін т‰сімдер 3 430 574,0 1 740 861,0 1 740 861,0 708 009,0 915 124,5 129,3 207 115,5
07 Мемлекеттiк т±рѓын ‰й ќорынан берілетін т±рѓын ‰й-жайларды жекешелендiруден т‰сетін т‰сімдер 20 000,0 20 000,0 20 000,0 7 518,0 28 796,0 383,0 21 278,0
03 Жердi жєне материалдыќ емес активтердi сату 315 769,0 516 343,0 516 343,0 160 262,0 195 533,0 122,0 35 271,0
1 Жерді сату 275 769,0 476 343,0 476 343,0 141 262,0 145 533,2 103,0 4 271,2
01 Жер учаскелерін сатудан т‰сетін т‰сімдер 275 769,0 476 343,0 476 343,0 141 262,0 145 533,2 103,0 4 271,2
2 Материалдыќ емес активтерді сату 40 000,0 40 000,0 40 000,0 19 000,0 49 999,9 263,2 30 999,9
02 Жер учаскелерін жалдау ќ±ќыѓын сатќаны ‰шін тµлем 40 000,0 40 000,0 40 000,0 19 000,0 49 999,9 263,2 30 999,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІЊ Т‡СІМДЕРІ 32 653 778,0 36 297 654,0 36 297 654,0 17 459 813,0 17 459 813,0 100,0 0,0
4 Трансферттердіњ т‰сімдері 32 653 778,0 36 297 654,0 36 297 654,0 17 459 813,0 17 459 813,0 100,0 0,0
02 Мемлекеттiк басќарудыњ жоѓары т±рѓан органдарынан т‰сетiн трансферттер 32 653 778,0 36 297 654,0 36 297 654,0 17 459 813,0 17 459 813,0 100,0 0,0
2 Облыстыќ бюджеттен т‰сетiн трансферттер 32 653 778,0 36 297 654,0 36 297 654,0 17 459 813,0 17 459 813,0 100,0 0,0
01 Аѓымдаѓы нысаналы трансферттер 3 378 627,0 6 413 417,0 6 413 417,0 2 974 306,0 2 974 306,0 100,0 0,0
02 Нысаналы даму трансферттері 9 203 942,0 9 813 028,0 9 813 028,0 5 762 981,0 5 762 981,0 100,0 0,0
03 Субвенциялар 20 071 209,0 20 071 209,0 20 071 209,0 8 722 526,0 8 722 526,0 100,0 0,0
II. ШЫЃЫНДАР 44 247 224,0 47 289 717,0 47 289 717,0 23 320 767,0 41 174 049,0 31 652 193,5 8 511 188,4 23 141 005,1 99,2 -179 761,9
01 Жалпы сипаттаѓы мемлекеттiк ќызметтер 1 084 168,0 530 897,0 531 164,7 274 296,7 397 083,7 334 349,4 62 940,6 271 408,7 98,9 -2 888,0
1 Мемлекеттiк басќарудыњ жалпы функцияларын орындайтын µкiлдi, атќарушы жєне басќа органдар 401 222,0 284 838,0 284 838,0 141 523,0 205 988,0 179 640,8 38 295,1 141 345,7 99,9 -177,3
112 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) мєслихатыныњ аппараты 57 777,0 43 815,0 43 815,0 26 096,0 34 128,0 28 750,2 2 699,1 26 051,1 99,8 -44,9
001 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) мєслихатыныњ ќызметін ќамтамасыз ету жµніндегі ќызметтер 36 757,0 37 345,0 37 345,0 21 286,0 27 658,0 23 943,7 2 699,1 21 244,6 99,8 -41,4
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 9 558,0 4 634,0 4 634,0 4 630,1 0,0 4 630,1 99,9 -3,9
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 1 952,0 1 952,0 1 952,0 1 952,0 0,0 1 952,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 1 719,0 1 359,0 1 359,0 1 355,9 0,0 1 355,9 99,8 -3,1
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 624,0 397,0 397,0 397,0 0,0 397,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 242,0 181,0 181,0 177,5 0,0 177,5 98,1 -3,5
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 130,0 86,0 86,0 86,0 0,0 86,0 100,0 0,0
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 7 495,0 4 407,0 4 407,0 4 407,0 0,0 4 407,0 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 719,0 389,0 389,0 385,6 0,0 385,6 99,1 -3,4
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 588,6 588,6 588,6 588,5 0,0 588,5 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 2 206,0 1 360,0 2 206,0 1 359,7 0,0 1 359,7 100,0 -0,3
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 1 901,0 390,0 1 901,0 832,6 449,1 383,5 98,3 -6,5
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 7 278,4 4 753,4 7 278,4 6 996,9 2 250,0 4 746,9 99,9 -6,5
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 780,0 127,0 127,0 126,0 0,0 126,0 99,2 -1,0
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 527,5 527,5 527,5 527,4 0,0 527,4 100,0 -0,1
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 1 611,5 121,5 1 611,5 121,5 0,0 121,5 100,0 0,0
003 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 21 020,0 6 470,0 6 470,0 4 810,0 6 470,0 4 806,5 0,0 4 806,5 99,9 -3,5
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 6 380,0 4 720,0 6 380,0 4 716,5 0,0 4 716,5 99,9 -3,5
419 ¤зге де негізгі ќ±ралдарды сатып алу 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0
122 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) єкімініњ аппараты 343 445,0 241 023,0 241 023,0 115 427,0 171 860,0 150 890,6 35 595,9 115 294,7 99,9 -132,3
001 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) єкімініњ ќызметін ќамтамасыз ету жµніндегі ќызметтер 306 840,0 238 418,0 238 418,0 114 215,0 169 255,0 148 687,5 34 604,1 114 083,4 99,9 -131,6
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 75 354,3 36 590,3 36 590,3 36 526,4 0,0 36 526,4 99,8 -63,9
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 5 629,2 5 629,2 5 629,2 5 629,0 0,0 5 629,0 100,0 -0,2
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 12 730,0 6 184,0 6 184,0 6 183,5 0,0 6 183,5 100,0 -0,5
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 4 800,2 2 870,2 2 870,2 2 866,9 0,0 2 866,9 99,9 -3,3
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 2 204,0 1 404,0 1 404,0 1 396,3 0,0 1 396,3 99,5 -7,7
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 48,0 46,0 48,0 45,8 0,0 45,8 99,7 -0,2
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 1 198,3 603,3 603,3 600,9 0,0 600,9 99,6 -2,4
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 36 843,0 19 242,0 19 242,0 19 193,2 0,0 19 193,2 99,7 -48,8
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 3 987,0 2 083,0 2 083,0 2 081,5 0,0 2 081,5 99,9 -1,5
136 Техникалыќ персоналдыњ ел iшiндегi iссапарлары мен ќызметтiк сапарлары 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0 41,6 0,0 41,6 99,1 -0,4
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 3 777,0 2 774,0 3 777,0 3 776,6 1 002,7 2 773,9 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 11 593,4 6 555,4 11 593,4 8 844,5 2 289,6 6 554,9 100,0 -0,5
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 15 065,0 7 295,0 15 065,0 7 294,4 0,0 7 294,4 100,0 -0,6
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 19 709,0 8 746,0 19 709,0 19 505,3 10 759,6 8 745,6 100,0 -0,4
154 ‡й-жайды жалѓа алу тµлемдерi 0,0 0,0 630,0 190,0 630,0 630,0 440,0 190,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 41 491,2 12 596,2 41 491,2 32 708,2 20 112,1 12 596,1 100,0 -0,1
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 1 398,0 375,0 375,0 374,2 0,0 374,2 99,8 -0,8
165 Атќарушылыќ ќ±жаттарыныњ, сот актiлерiнiњ орындалуы 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 17,3 0,0 17,3 99,6 -0,1
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 373,0 240,0 373,0 240,0 0,0 240,0 100,0 0,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 1 528,0 732,0 1 528,0 731,9 0,0 731,9 100,0 -0,1
003 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 36 605,0 2 605,0 2 605,0 1 212,0 2 605,0 2 203,1 991,9 1 211,2 99,9 -0,8
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 2 017,3 624,3 2 017,3 1 615,4 991,9 623,6 99,9 -0,7
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 587,7 587,7 587,7 587,7 0,0 587,7 100,0 0,0
2 Ќаржылыќ ќызмет 575 102,0 39 013,0 39 013,0 17 295,0 25 975,0 18 709,8 1 497,5 17 212,3 99,5 -82,7
452 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќаржы бµлімі 575 102,0 39 013,0 39 013,0 17 295,0 25 975,0 18 709,8 1 497,5 17 212,3 99,5 -82,7
001 «Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) бюджетін орындау жєне  коммуналдыќ меншігін басќару саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер « 34 433,0 38 344,0 38 344,0 16 946,0 25 306,0 18 361,0 1 497,5 16 863,6 99,5 -82,4
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 14 526,5 7 234,5 7 234,5 7 162,1 0,0 7 162,1 99,0 -72,4
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 299,4 299,4 299,4 299,3 0,0 299,3 100,0 -0,1
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 425,0 1 143,0 1 143,0 1 142,5 0,0 1 142,5 100,0 -0,5
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 800,6 413,6 413,6 407,3 0,0 407,3 98,5 -6,3
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 477,5 238,5 238,5 237,2 0,0 237,2 99,5 -1,3
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 11,5 0,0 11,5 99,7 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 224,6 89,6 89,6 89,1 0,0 89,1 99,5 -0,5
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 5 679,5 2 259,5 2 259,5 2 259,5 0,0 2 259,5 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 516,3 233,3 233,3 233,1 0,0 233,1 99,9 -0,2
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 493,6 493,6 493,6 493,5 0,0 493,5 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 673,0 130,0 1 673,0 129,9 0,0 129,9 100,0 -0,1
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 2 352,0 1 053,0 2 352,0 1 052,8 0,0 1 052,8 100,0 -0,2
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 725,0 347,0 725,0 725,0 378,3 346,7 99,9 -0,3
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 8 128,0 2 997,0 8 128,0 4 116,1 1 119,2 2 996,8 100,0 -0,2
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 11,5 2,5 11,5 2,0 0,0 2,0 80,0 -0,5
010 Жекешелендіру, коммуналдыќ меншікті басќару,  жекешелендіруден кейінгі ќызмет жєне осыѓан байланысты дауларды  реттеу 567,0 567,0 567,0 349,0 567,0 348,7 0,0 348,7 99,9 -0,3
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 567,0 349,0 567,0 348,7 0,0 348,7 99,9 -0,3
018 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 102,0 102,0 102,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 102,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
028 Коммуналдыќ меншікке м‰лікті сатып алу 540 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Жоспарлау жєне статистикалыќ ќызмет 34 047,0 33 905,0 33 905,0 17 066,0 23 275,0 19 076,5 2 034,5 17 041,9 99,9 -24,1
453 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) экономика жєне бюджеттік жоспарлау бµлімі 34 047,0 33 905,0 33 905,0 17 066,0 23 275,0 19 076,5 2 034,5 17 041,9 99,9 -24,1
001 Экономикалыќ саясатты, мемлекеттік жоспарлау ж‰йесін ќалыптастыру жєне дамыту саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 33 489,0 33 347,0 33 347,0 16 639,0 22 717,0 18 650,3 2 034,5 16 615,7 99,9 -23,3
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 12 439,0 5 980,0 5 980,0 5 976,9 0,0 5 976,9 99,9 -3,1
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 1 713,0 1 713,0 1 713,0 1 712,8 0,0 1 712,8 100,0 -0,2
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 396,0 1 010,0 1 010,0 1 009,4 0,0 1 009,4 99,9 -0,6
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 767,0 419,0 419,0 418,3 0,0 418,3 99,8 -0,7
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 469,0 243,0 243,0 242,0 0,0 242,0 99,6 -1,0
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 178,0 115,0 115,0 114,8 0,0 114,8 99,9 -0,2
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 4 204,0 2 290,0 2 290,0 2 289,0 0,0 2 289,0 100,0 -1,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 438,0 216,0 216,0 215,2 0,0 215,2 99,6 -0,8
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 507,0 507,0 507,0 506,4 0,0 506,4 99,9 -0,6
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 090,0 640,0 1 090,0 638,6 0,0 638,6 99,8 -1,4
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 3 329,0 993,0 3 329,0 2 483,7 1 497,1 986,6 99,4 -6,4
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 5 761,0 2 491,0 5 761,0 3 021,1 537,4 2 483,6 99,7 -7,4
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 44,0 22,0 44,0 22,0 0,0 22,0 100,0 0,0
004 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 558,0 558,0 558,0 427,0 558,0 426,2 0,0 426,2 99,8 -0,8
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 558,0 427,0 558,0 426,2 0,0 426,2 99,8 -0,8
9 Жалпы сипаттаѓы µзге де мемлекеттiк ќызметтер 73 797,0 173 141,0 173 408,7 98 412,7 141 845,7 116 922,3 21 113,5 95 808,8 97,4 -2 603,9
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 44 895,0 104 395,0 104 662,7 73 512,7 83 315,7 72 255,4 1 319,2 70 936,2 96,5 -2 576,5
001 Жергілікті дењгейде т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 44 145,0 103 995,0 103 995,0 73 061,0 82 648,0 71 803,8 1 319,2 70 484,5 96,5 -2 576,5
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 22 161,0 10 592,0 10 592,0 10 592,0 0,0 10 592,0 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 66,0 66,0 66,0 66,0 0,0 66,0 99,9 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 3 705,0 1 853,0 1 853,0 1 853,0 0,0 1 853,0 100,0 0,0
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 1 200,0 660,0 660,0 660,0 0,0 660,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 595,0 336,0 336,0 336,0 0,0 336,0 100,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 376,0 154,0 154,0 151,1 0,0 151,1 98,1 -2,9
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 12 257,0 5 721,0 5 721,0 5 721,0 0,0 5 721,0 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 994,0 625,0 625,0 623,8 0,0 623,8 99,8 -1,2
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 525,0 238,0 525,0 237,0 0,0 237,0 99,6 -1,0
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 2 447,7 987,7 2 447,7 1 766,0 778,6 987,5 100,0 -0,2
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 51 135,0 50 730,0 51 135,0 48 178,1 0,0 48 178,1 95,0 -2 551,9
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 765,0 450,0 765,0 661,5 211,5 450,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 6 486,0 566,0 6 486,0 895,2 329,2 566,0 100,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 4,8 0,0 4,8 20,0 -19,2
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 58,3 58,3 58,3 58,3 0,0 58,3 100,0 0,0
421 Жайларды, ѓимараттарды, ќ±рылыстарды беру ќондырѓыларын к‰рделі жµндеу 0,0 0,0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
013 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 750,0 400,0 400,0 184,0 400,0 184,0 0,0 184,0 100,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 400,0 184,0 400,0 184,0 0,0 184,0 100,0 0,0
115 Жергілікті атќарушы органы резервініњ ќаражаты есебінен соттардыњ шешімдері бойынша жергілікті атќарушы органдардыњ міндеттемелерін орындау 0,0 0,0 267,7 267,7 267,7 267,7 0,0 267,7 100,0 0,0
165 Атќарушылыќ ќ±жаттарыныњ, сот актiлерiнiњ орындалуы 0,0 0,0 267,7 267,7 267,7 267,7 0,0 267,7 100,0 0,0
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 0,0 43 000,0 43 000,0 12 000,0 43 000,0 31 235,5 19 235,5 12 000,0 100,0 0,0
040 Мемлекеттік органдардыњ объектілерін дамыту 0,0 43 000,0 43 000,0 12 000,0 43 000,0 31 235,5 19 235,5 12 000,0 100,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 43 000,0 12 000,0 43 000,0 31 235,5 19 235,5 12 000,0 100,0 0,0
494 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) кєсіпкерлік жєне µнеркєсіп  бµлімі 28 902,0 25 746,0 25 746,0 12 900,0 15 530,0 13 431,4 558,9 12 872,6 99,8 -27,4
001 Жергілікті дењгейде кєсіпкерлікті жєне µнеркєсіпті дамыту саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 27 450,0 24 294,0 24 294,0 11 956,0 14 078,0 12 302,5 373,2 11 929,3 99,8 -26,7
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 8 686,6 4 414,6 4 414,6 4 414,6 0,0 4 414,6 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 321,0 321,0 321,0 321,0 0,0 321,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 1 420,0 790,0 790,0 790,0 0,0 790,0 100,0 0,0
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 437,0 206,0 206,0 206,0 0,0 206,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 292,4 149,4 149,4 149,4 0,0 149,4 100,0 0,0
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 11,5 0,0 11,5 99,7 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 114,6 71,6 71,6 71,6 0,0 71,6 100,0 0,0
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 7 878,0 3 887,0 3 887,0 3 887,0 0,0 3 887,0 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 866,5 433,5 433,5 433,5 0,0 433,5 100,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 511,2 511,2 511,2 511,1 0,0 511,1 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 894,6 273,6 894,6 273,2 0,0 273,2 99,8 -0,4
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 1 066,1 353,1 1 066,1 700,3 373,2 327,1 92,6 -26,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 272,5 524,5 1 272,5 524,4 0,0 524,4 100,0 -0,1
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 49,0 9,0 49,0 9,0 0,0 9,0 100,0 0,0
003 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 1 452,0 1 452,0 1 452,0 944,0 1 452,0 1 128,9 185,7 943,2 99,9 -0,8
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 360,3 852,3 1 360,3 1 037,3 185,7 851,6 99,9 -0,7
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 46,7 46,7 46,7 46,6 0,0 46,6 99,8 -0,1
419 ¤зге де негізгі ќ±ралдарды сатып алу 0,0 0,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0,0 45,0 100,0 0,0
02 Ќорѓаныс 35 360,0 21 006,0 21 006,0 5 748,0 21 006,0 17 900,4 12 154,7 5 745,7 100,0 -2,3
1 Єскери м±ќтаждар 5 124,0 4 269,0 4 269,0 1 222,0 4 269,0 1 917,6 696,9 1 220,7 99,9 -1,3
122 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) єкімініњ аппараты 5 124,0 4 269,0 4 269,0 1 222,0 4 269,0 1 917,6 696,9 1 220,7 99,9 -1,3
005 Жалпыѓа бірдей єскери міндетті атќару шењберіндегі іс-шаралар 5 124,0 4 269,0 4 269,0 1 222,0 4 269,0 1 917,6 696,9 1 220,7 99,9 -1,3
142 Дєрілік заттар жєне медициналыќ маќсаттаѓы µзге де б±йымдарды сатып алу 0,0 0,0 225,0 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 596,0 593,0 596,0 592,3 0,0 592,3 99,9 -0,7
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 205,0 484,0 1 205,0 909,2 425,8 483,4 99,9 -0,6
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 413,0 145,0 1 413,0 145,0 0,0 145,0 100,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 830,0 0,0 830,0 271,1 271,1 0,0 0,0 0,0
2 Тµтенше жаѓдайлар жµнiндегi ж±мыстарды ±йымдастыру 30 236,0 16 737,0 16 737,0 4 526,0 16 737,0 15 982,9 11 457,8 4 525,1 100,0 -0,9
122 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) єкімініњ аппараты 30 236,0 16 737,0 16 737,0 4 526,0 16 737,0 15 982,9 11 457,8 4 525,1 100,0 -0,9
006 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) ауќымындаѓы тµтенше жаѓдайлардыњ алдын алу жєне оларды жою 30 236,0 16 737,0 16 737,0 4 526,0 16 737,0 15 982,9 11 457,8 4 525,1 100,0 -0,9
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 153,3 69,3 153,3 69,0 0,0 69,0 99,6 -0,3
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 16 343,7 4 216,7 16 343,7 15 673,9 11 457,8 4 216,1 100,0 -0,6
419 ¤зге де негізгі ќ±ралдарды сатып алу 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 0,0 240,0 100,0 0,0
03 Ќоѓамдыќ тєртіп, ќауіпсіздік, ќ±ќыќтыќ, сот, ќылмыстыќ-атќару ќызметі 271 745,0 410 066,0 410 066,0 45 789,0 410 066,0 162 040,5 116 252,3 45 788,2 100,0 -0,8
9 Ќоѓамдыќ тєртіп жєне ќауіпсіздік саласындаѓы басќа да ќызметтер 271 745,0 410 066,0 410 066,0 45 789,0 410 066,0 162 040,5 116 252,3 45 788,2 100,0 -0,8
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 271 745,0 410 066,0 410 066,0 45 789,0 410 066,0 162 040,5 116 252,3 45 788,2 100,0 -0,8
021 «Елдi мекендерде жол ќозѓалысы ќауiпсiздiгін ќамтамасыз ету» 271 745,0 410 066,0 410 066,0 45 789,0 410 066,0 162 040,5 116 252,3 45 788,2 100,0 -0,8
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 410 066,0 45 789,0 410 066,0 162 040,5 116 252,3 45 788,2 100,0 -0,8
04 Бiлiм беру 23 036 881,0 23 403 362,0 23 403 362,0 12 281 401,0 17 990 670,0 15 688 730,1 3 408 108,6 12 280 621,5 100,0 -779,5
1 Мектепке дейiнгi тєрбие жєне оќыту 5 257 896,0 5 278 998,0 5 278 998,0 2 748 838,0 5 198 203,0 4 474 128,0 1 725 464,2 2 748 663,8 100,0 -174,2
464 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) білім бµлімі 5 250 967,0 5 272 498,0 5 272 498,0 2 748 827,0 5 191 703,0 4 474 128,0 1 725 464,2 2 748 663,8 100,0 -163,2
009 Мектепке дейінгі тєрбие мен оќыту ±йымдарыныњ ќызметін ќамтамасыз ету 2 451 942,0 2 437 915,0 2 437 915,0 1 234 931,0 2 437 915,0 2 327 087,0 1 092 156,0 1 234 931,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 2 437 915,0 1 234 931,0 2 437 915,0 2 327 087,0 1 092 156,0 1 234 931,0 100,0 0,0
040 «Мектепке дейінгі білім беру ±йымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруѓа» 2 799 025,0 2 834 583,0 2 834 583,0 1 513 896,0 2 753 788,0 2 147 041,0 633 308,2 1 513 732,8 100,0 -163,2
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 2 834 583,0 1 513 896,0 2 753 788,0 2 147 041,0 633 308,2 1 513 732,8 100,0 -163,2
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 147 842,0 77 580,0 77 580,0 77 580,0 0,0 77 580,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 9 675,0 5 841,0 5 841,0 5 835,2 0,0 5 835,2 99,9 -5,8
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 7 983,0 4 288,0 4 288,0 4 288,0 0,0 4 288,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 5 047,0 2 692,0 2 692,0 2 575,9 0,0 2 575,9 95,7 -116,1
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 1 828,0 1 179,0 1 179,0 1 137,7 0,0 1 137,7 96,5 -41,3
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 10 019,0 0,0 10 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 2 652 189,0 1 422 316,0 2 652 189,0 2 055 624,2 633 308,2 1 422 316,0 100,0 0,0
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 6 929,0 6 500,0 6 500,0 11,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0
037 Мектепке дейiнгi тєрбие жєне оќыту объектілерін салу жєне реконструкциялау 6 929,0 6 500,0 6 500,0 11,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 100,0 11,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 6 400,0 0,0 6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Бастауыш, негізгі орта жєне жалпы орта білім беру 16 101 989,0 16 823 914,0 16 823 914,0 9 175 860,0 11 520 712,0 10 280 459,7 1 104 717,3 9 175 742,4 100,0 -117,6
464 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) білім бµлімі 13 913 136,0 14 660 072,0 14 660 072,0 8 014 937,0 9 381 152,0 8 321 222,5 306 398,6 8 014 823,9 100,0 -113,1
003 Жалпы білім беру 13 395 950,0 14 168 180,0 14 168 180,0 7 738 315,0 9 083 076,0 8 044 112,5 305 824,5 7 738 288,0 100,0 -27,0
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 1 007 376,0 183 374,0 183 374,0 183 373,8 0,0 183 373,8 100,0 -0,2
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 914 801,0 166 049,0 166 049,0 166 049,0 0,0 166 049,0 100,0 0,0
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 49 362,0 9 755,0 9 755,0 9 755,0 0,0 9 755,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 29 607,0 5 035,0 5 035,0 5 034,9 0,0 5 034,9 100,0 -0,1
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 13 275,0 2 441,0 2 441,0 2 440,9 0,0 2 440,9 100,0 -0,1
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 331,0 94,0 94,0 94,0 0,0 94,0 100,0 0,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 13 160 804,0 7 554 941,0 8 899 702,0 7 860 738,7 305 824,5 7 554 914,2 100,0 -26,8
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 9 335 912,0 5 515 239,0 5 515 239,0 5 515 239,0 0,0 5 515 239,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 591 968,0 527 602,0 527 602,0 527 601,4 0,0 527 601,4 100,0 -0,6
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 504 269,0 312 187,0 312 187,0 312 187,0 0,0 312 187,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 296 061,0 163 039,0 163 039,0 163 038,6 0,0 163 038,6 100,0 -0,4
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 943,0 784,0 943,0 783,6 0,0 783,6 100,0 -0,4
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 127 355,0 80 573,0 80 573,0 80 552,1 0,0 80 552,1 100,0 -20,9
142 Дєрілік заттар жєне медициналыќ маќсаттаѓы µзге де б±йымдарды сатып алу 0,0 0,0 986,0 584,0 986,0 583,7 0,0 583,7 100,0 -0,3
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 10 403,0 5 256,0 10 403,0 9 219,0 3 963,4 5 255,6 100,0 -0,4
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 110 899,0 45 497,0 110 899,0 61 178,7 15 682,2 45 496,5 100,0 -0,5
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 1 096 591,0 585 907,0 1 096 591,0 585 907,0 0,0 585 907,0 100,0 0,0
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 74 292,0 14 035,0 74 292,0 36 162,2 22 129,4 14 032,8 100,0 -2,2
153 Кµлiктiк ќызмет кµрсетулерге аќы тµлеу 0,0 0,0 112,0 0,0 112,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шењберiнде кµрсетілетін ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 303 476,0 59 229,0 303 476,0 118 083,0 58 854,0 59 229,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 9 136,0 4 959,0 4 959,0 4 958,8 0,0 4 958,8 100,0 -0,2
163 Жалпыѓа бiрдей мiндеттi орта бiлiм ќорыныњ шыѓындары 0,0 0,0 692 478,0 239 490,0 692 478,0 444 650,5 205 160,5 239 490,0 100,0 0,0
165 Атќарушылыќ ќ±жаттарыныњ, сот актiлерiнiњ орындалуы 0,0 0,0 202,0 202,0 202,0 201,2 0,0 201,2 99,6 -0,8
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 2 721,0 358,0 2 721,0 357,8 0,0 357,8 99,9 -0,2
006 Балаларѓа  ќосымша білім беру 517 186,0 491 892,0 491 892,0 276 622,0 298 076,0 277 110,1 574,2 276 535,9 100,0 -86,1
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 367 230,0 200 570,0 200 570,0 200 570,0 0,0 200 570,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 25 666,0 15 616,0 15 616,0 15 615,9 0,0 15 615,9 100,0 -0,1
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 19 574,0 10 465,0 10 465,0 10 458,9 0,0 10 458,9 99,9 -6,1
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 11 150,0 6 277,0 6 277,0 6 240,2 0,0 6 240,2 99,4 -36,8
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 102,0 58,0 58,0 57,3 0,0 57,3 98,8 -0,7
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 5 759,0 2 912,0 2 912,0 2 894,3 0,0 2 894,3 99,4 -17,7
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 522,0 522,0 522,0 521,6 0,0 521,6 99,9 -0,4
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 7 150,0 4 230,0 7 150,0 4 229,3 0,0 4 229,3 100,0 -0,7
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 16 345,0 12 963,0 16 345,0 12 945,8 0,0 12 945,8 99,9 -17,2
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 1 211,0 571,0 1 211,0 1 120,7 551,7 569,1 99,7 -1,9
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 18 329,0 8 300,0 18 329,0 8 320,9 22,5 8 298,4 100,0 -1,6
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 4 192,0 3 959,0 3 959,0 3 956,8 0,0 3 956,8 99,9 -2,2
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 1 938,0 1 938,0 1 938,0 1 937,7 0,0 1 937,7 100,0 -0,3
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 12 724,0 8 241,0 12 724,0 8 240,6 0,0 8 240,6 100,0 -0,4
465 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) Дене шыныќтыру жєне спорт бµлімі 47 370,0 43 453,0 43 453,0 18 896,0 19 171,0 18 891,4 0,0 18 891,4 100,0 -4,6
017 Балалар мен жасµспірімдерге  спорт бойынша ќосымша білім беру 47 370,0 43 453,0 43 453,0 18 896,0 19 171,0 18 891,4 0,0 18 891,4 100,0 -4,6
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 36 076,0 15 728,0 15 728,0 15 725,8 0,0 15 725,8 100,0 -2,2
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 1 491,0 552,0 552,0 551,1 0,0 551,1 99,8 -0,9
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 2 277,0 903,0 903,0 903,0 0,0 903,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 877,0 485,0 485,0 484,2 0,0 484,2 99,8 -0,8
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 439,0 210,0 210,0 210,0 0,0 210,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 293,0 1 018,0 1 293,0 1 017,4 0,0 1 017,4 99,9 -0,6
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 2 141 483,0 2 120 389,0 2 120 389,0 1 142 027,0 2 120 389,0 1 940 345,7 798 318,7 1 142 027,0 100,0 0,0
024 Бастауыш, негізгі орта жєне жалпы орта білім беру объектілерін салу жєне реконструкциялау 2 141 483,0 2 120 389,0 2 120 389,0 1 142 027,0 2 120 389,0 1 940 345,7 798 318,7 1 142 027,0 100,0 0,0
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 1 934 494,0 1 049 822,0 1 934 494,0 1 759 144,5 709 322,5 1 049 822,0 100,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 1 934 494,0 1 049 822,0 1 934 494,0 1 759 144,5 709 322,5 1 049 822,0 100,0 0,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 185 895,0 92 205,0 185 895,0 181 201,2 88 996,2 92 205,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 185 495,0 92 205,0 185 495,0 181 201,2 88 996,2 92 205,0 100,0 0,0
9 Бiлiм беру саласындаѓы µзге де ќызметтер 1 676 996,0 1 300 450,0 1 300 450,0 356 703,0 1 271 755,0 934 142,4 577 927,1 356 215,3 99,9 -487,7
464 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) білім бµлімі 1 676 996,0 1 300 450,0 1 300 450,0 356 703,0 1 271 755,0 934 142,4 577 927,1 356 215,3 99,9 -487,7
001 Жергілікті дењгейде білім беру саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 118 694,0 103 438,0 103 438,0 30 595,0 86 015,0 31 235,4 824,8 30 410,6 99,4 -184,4
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 16 654,0 8 179,0 8 179,0 8 179,0 0,0 8 179,0 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 3 202,0 3 201,0 3 201,0 3 200,5 0,0 3 200,5 100,0 -0,5
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 3 222,0 1 322,0 1 322,0 1 320,9 0,0 1 320,9 99,9 -1,1
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 988,0 643,0 643,0 643,0 0,0 643,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 399,0 349,0 349,0 347,1 0,0 347,1 99,5 -1,9
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 12,6 0,0 12,6 97,0 -0,4
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 242,0 180,0 180,0 180,0 0,0 180,0 100,0 0,0
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 12 385,0 6 436,0 6 436,0 6 436,0 0,0 6 436,0 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 1 299,0 703,0 703,0 702,9 0,0 702,9 100,0 -0,1
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 711,0 506,0 711,0 603,1 97,6 505,5 99,9 -0,5
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 2 454,0 1 480,0 2 454,0 1 305,5 1,8 1 303,7 88,1 -176,3
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 12 625,0 5 190,0 12 625,0 5 189,9 0,0 5 189,9 100,0 -0,1
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 1 419,0 152,0 1 419,0 377,7 227,6 150,2 98,8 -1,8
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 46 135,0 1 443,0 46 135,0 1 940,3 497,8 1 442,5 100,0 -0,5
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 245,0 200,0 200,0 199,5 0,0 199,5 99,8 -0,5
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 1 445,0 598,0 1 445,0 597,4 0,0 597,4 99,9 -0,6
005 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) мемлекеттік білім беру мекемелер ‰шін оќулыќтар мен оќу-єдiстемелiк кешендерді сатып алу жєне жеткізу 853 534,0 853 534,0 853 534,0 247 608,0 853 534,0 823 557,7 575 949,7 247 608,0 100,0 0,0
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 850 534,0 247 608,0 850 534,0 822 358,2 574 750,2 247 608,0 100,0 0,0
153 Кµлiктiк ќызмет кµрсетулерге аќы тµлеу 0,0 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 1 199,5 1 199,5 0,0 0,0 0,0
012 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 0,0 618,0 618,0 38,0 618,0 34,0 0,0 34,0 89,5 -4,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 618,0 38,0 618,0 34,0 0,0 34,0 89,5 -4,0
015 Жетім баланы (жетім балаларды) жєне ата-аналарыныњ ќамќорынсыз ќалѓан баланы (балаларды) к‰тіп-±стауѓа ќамќоршыларѓа (ќорѓаншыларѓа) ай сайынѓа аќшалай ќаражат тµлемі 118 062,0 118 062,0 118 062,0 57 343,0 118 062,0 57 246,7 0,0 57 246,7 99,8 -96,3
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 313,0 176,0 313,0 176,0 0,0 176,0 100,0 0,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 117 749,0 57 167,0 117 749,0 57 070,7 0,0 57 070,7 99,8 -96,3
022 «Жетім баланы (жетім балаларды) жєне ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан баланы (балаларды) асырап алѓаны ‰шін Ќазаќстан азаматтарына біржолѓы аќша ќаражатын тµлеуге арналѓан тµлемдер» 1 826,0 1 826,0 1 826,0 543,0 1 826,0 541,1 0,0 541,1 99,7 -1,9
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 1 826,0 543,0 1 826,0 541,1 0,0 541,1 99,7 -1,9
029 «Балалар мен жасµспірімдердіњ психикалыќ денсаулыѓын зерттеу жєне халыќќа психологиялыќ-медициналыќ-педагогикалыќ консультациялыќ кµмек кµрсету» 24 621,0 24 450,0 24 450,0 12 913,0 13 178,0 12 954,3 53,8 12 900,5 99,9 -12,5
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 20 087,0 10 644,0 10 644,0 10 634,1 0,0 10 634,1 99,9 -9,9
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 1 351,0 669,0 669,0 668,5 0,0 668,5 99,9 -0,5
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 1 085,0 594,0 594,0 594,0 0,0 594,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 633,0 347,0 347,0 346,8 0,0 346,8 99,9 -0,2
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 301,0 165,0 165,0 165,0 0,0 165,0 100,0 0,0
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 500,0 340,0 500,0 340,0 1,7 338,3 99,5 -1,7
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 125,0 20,0 125,0 72,1 52,1 20,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 368,0 134,0 134,0 133,9 0,0 133,9 99,9 -0,1
067 Ведомстволыќ баѓыныстаѓы мемлекеттік мекемелер мен ±йымдардыњ к‰рделі шыѓыстары 560 259,0 198 522,0 198 522,0 7 663,0 198 522,0 8 573,2 1 098,8 7 474,4 97,5 -188,6
413 Кµлік ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 22 258,0 0,0 22 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 136 971,0 3 004,0 136 971,0 4 095,7 1 098,8 2 996,9 99,8 -7,2
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 8 274,0 10,0 8 274,0 9,9 0,0 9,9 98,6 -0,1
418 Мемлекеттік кєсіпорындарды материалдыќ-техникалыќ жараќтандыру 0,0 0,0 11 400,0 3 173,0 11 400,0 3 171,7 0,0 3 171,7 100,0 -1,3
419 ¤зге де негізгі ќ±ралдарды сатып алу 0,0 0,0 15 820,0 540,0 15 820,0 360,3 0,0 360,3 66,7 -179,8
421 Жайларды, ѓимараттарды, ќ±рылыстарды беру ќондырѓыларын к‰рделі жµндеу 0,0 0,0 3 799,0 936,0 3 799,0 935,8 0,0 935,8 100,0 -0,2
06 Єлеуметтiк кµмек жєне єлеуметтiк ќамсыздандыру 2 402 746,0 2 178 643,0 2 178 643,0 992 126,0 1 999 932,0 1 285 140,6 301 917,1 983 223,5 99,1 -8 902,5
1 Єлеуметтiк ќамсыздандыру 413 524,0 415 866,0 415 866,0 158 509,0 388 986,0 158 503,1 0,0 158 503,1 100,0 -5,9
451 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бµлімі 314 391,0 314 391,0 314 391,0 107 636,0 314 391,0 107 636,0 0,0 107 636,0 100,0 0,0
005 Мемлекеттік атаулы єлеуметтік кµмек 314 391,0 314 391,0 314 391,0 107 636,0 314 391,0 107 636,0 0,0 107 636,0 100,0 0,0
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 314 391,0 107 636,0 314 391,0 107 636,0 0,0 107 636,0 100,0 0,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 314 391,0 107 636,0 314 391,0 107 636,0 0,0 107 636,0 100,0 0,0
464 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) білім бµлімі 99 133,0 101 475,0 101 475,0 50 873,0 74 595,0 50 867,1 0,0 50 867,1 100,0 -5,9
030 «Патронат тєрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап баѓу « 72 830,0 72 467,0 72 467,0 36 701,0 49 834,0 36 697,5 0,0 36 697,5 100,0 -3,5
132 Патронат тєрбиешілердіњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 46 913,0 24 280,0 24 280,0 24 280,0 0,0 24 280,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 171,0 75,0 171,0 75,0 0,0 75,0 100,0 0,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 25 383,0 12 346,0 25 383,0 12 342,5 0,0 12 342,5 100,0 -3,5
031 Жетім балаларды жєне ата-аналарыныњ ќамќорынсыз ќалѓан, отбасылыќ ‰лгідегі  балалар ‰йлері мен асыраушы отбасыларындаѓы балаларды мемлекеттік ќолдау 26 303,0 29 008,0 29 008,0 14 172,0 24 761,0 14 169,6 0,0 14 169,6 100,0 -2,4
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 7 456,0 3 615,0 3 615,0 3 614,5 0,0 3 614,5 100,0 -0,5
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 457,0 223,0 223,0 222,7 0,0 222,7 99,9 -0,3
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 217,0 93,0 93,0 93,0 0,0 93,0 100,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 93,0 45,0 45,0 44,3 0,0 44,3 98,4 -0,7
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 75,0 26,0 75,0 26,0 0,0 26,0 100,0 0,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 20 710,0 10 170,0 20 710,0 10 169,1 0,0 10 169,1 100,0 -0,9
2 Єлеуметтiк кµмек 1 697 613,0 1 471 204,0 1 471 204,0 641 730,0 1 350 666,0 907 426,1 272 472,8 634 953,2 98,9 -6 776,8
451 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бµлімі 1 697 613,0 1 471 204,0 1 471 204,0 641 730,0 1 350 666,0 907 426,1 272 472,8 634 953,2 98,9 -6 776,8
002 Ж±мыспен ќамту баѓдарламасы 715 616,0 494 799,0 494 799,0 185 308,0 494 799,0 248 475,7 69 707,3 178 768,4 96,5 -6 539,6
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 96 584,0 45 815,0 96 584,0 41 071,8 1 795,6 39 276,2 85,7 -6 538,8
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 96 584,0 45 815,0 96 584,0 41 071,8 1 795,6 39 276,2 85,7 -6 538,8
100 Ќоѓамдыќ ж±мыстар 0,0 0,0 245 747,0 96 911,0 245 747,0 96 910,2 0,0 96 910,2 100,0 -0,8
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 245 747,0 96 911,0 245 747,0 96 910,2 0,0 96 910,2 100,0 -0,8
101 Ж±мыссыздарды кєсіптік даярлау жєне ќайта даярлау 0,0 0,0 151 388,0 41 957,0 151 388,0 109 413,7 67 456,7 41 957,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 151 388,0 41 957,0 151 388,0 109 413,7 67 456,7 41 957,0 100,0 0,0
102 Халыќты ж±мыспен ќамту саласында азаматтарды єлеуметтік ќорѓау жµніндегі ќосымша шаралар 0,0 0,0 1 080,0 625,0 1 080,0 1 080,0 455,0 625,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 080,0 625,0 1 080,0 1 080,0 455,0 625,0 100,0 0,0
006 Т±рѓын ‰йге кµмек кµрсету 220 000,0 216 120,0 216 120,0 130 120,0 216 120,0 130 114,2 0,0 130 114,2 100,0 -5,8
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 1 071,9 1 071,9 1 071,9 1 071,9 0,0 1 071,9 100,0 0,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 215 048,1 129 048,1 215 048,1 129 042,3 0,0 129 042,3 100,0 -5,8
007 Жергілікті µкілетті органдардыњ шешімі бойынша м±ќтаж азаматтардыњ жекелеген топтарына єлеуметтік кµмек 181 351,0 181 351,0 181 351,0 95 517,0 181 351,0 107 355,2 11 839,3 95 515,9 100,0 -1,1
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 13 600,0 304,0 13 600,0 12 142,9 11 839,3 303,6 99,9 -0,4
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 167 751,0 95 213,0 167 751,0 95 212,3 0,0 95 212,3 100,0 -0,7
010 ‡йден тєрбиеленіп оќытылатын м‰гедек балаларды материалдыќ ќамтамасыз ету 24 484,0 24 484,0 24 484,0 10 100,0 24 484,0 10 095,0 0,0 10 095,0 100,0 -5,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 24 484,0 10 100,0 24 484,0 10 095,0 0,0 10 095,0 100,0 -5,0
013 Белгіленген т±рѓылыќты жері  жоќ т±лѓаларды єлеуметтік бейімдеу 101 612,0 101 211,0 101 211,0 51 869,0 73 831,0 66 677,5 14 815,5 51 862,0 100,0 -7,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 101 211,0 51 869,0 73 831,0 66 677,5 14 815,5 51 862,0 100,0 -7,0
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 46 135,0 22 373,0 22 373,0 22 373,0 0,0 22 373,0 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 1 454,0 1 454,0 1 454,0 1 453,5 0,0 1 453,5 100,0 -0,5
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 097,0 740,0 740,0 739,6 0,0 739,6 99,9 -0,4
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 2 557,0 1 339,0 1 339,0 1 336,9 0,0 1 336,9 99,8 -2,1
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 465,8 748,8 748,8 747,5 0,0 747,5 99,8 -1,3
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 34,0 31,0 34,0 30,4 0,0 30,4 97,9 -0,6
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 678,2 352,2 352,2 352,2 0,0 352,2 100,0 0,0
141 Азыќ-т‰лiк µнiмдерiн сатып алу 0,0 0,0 22 797,0 10 211,0 22 797,0 21 982,2 11 771,3 10 210,9 100,0 -0,1
142 Дєрілік заттар жєне медициналыќ маќсаттаѓы µзге де б±йымдарды сатып алу 0,0 0,0 1 073,0 1 038,0 1 073,0 1 037,2 0,0 1 037,2 99,9 -0,8
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 1 433,0 1 342,0 1 433,0 1 341,5 0,0 1 341,5 100,0 -0,5
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 8 865,0 7 997,0 8 865,0 7 996,4 0,0 7 996,4 100,0 -0,6
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 3 840,0 1 802,0 3 840,0 1 801,9 0,0 1 801,9 100,0 -0,1
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 342,0 141,0 342,0 312,0 171,0 141,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 8 271,0 2 231,0 8 271,0 5 104,2 2 873,2 2 231,0 100,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 169,0 69,0 169,0 69,0 0,0 69,0 100,0 0,0
014 М±ќтаж азаматтарѓа ‰йде єлеуметтiк кµмек кµрсету 138 103,0 137 238,0 137 238,0 62 960,0 75 043,0 69 093,6 6 161,0 62 932,7 100,0 -27,3
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 137 238,0 62 960,0 75 043,0 69 093,6 6 161,0 62 932,7 100,0 -27,3
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 101 592,5 48 810,5 48 810,5 48 794,6 0,0 48 794,6 100,0 -15,9
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 7 017,0 2 652,0 2 652,0 2 651,7 0,0 2 651,7 100,0 -0,3
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 5 492,0 2 699,0 2 699,0 2 694,8 0,0 2 694,8 99,8 -4,2
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 3 369,0 1 575,0 1 575,0 1 571,1 0,0 1 571,1 99,8 -3,9
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 1 245,0 784,0 784,0 782,2 0,0 782,2 99,8 -1,8
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 067,0 125,0 1 067,0 125,0 0,0 125,0 100,0 0,0
155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шењберiнде кµрсетілетін ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 9 849,0 3 640,0 9 849,0 9 800,0 6 161,0 3 639,0 100,0 -1,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 077,0 369,0 1 077,0 369,0 0,0 369,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 9,6 0,0 9,6 96,2 -0,4
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 6 519,5 2 295,5 6 519,5 2 295,5 0,0 2 295,5 100,0 0,0
017 Оњалтудыњ жеке баѓдарламасына сєйкес м±ќтаж м‰гедектердi мiндеттi гигиеналыќ ќ±ралдармен ќамтамасыз ету, ќозѓалуѓа ќиындыѓы бар бірінші топтаѓы м‰гедектерге жеке кµмекшініњ жєне есту бойынша м‰гедектерге ќолмен кµрсететiн тіл маманыныњ ќызметтерін ±сыну 237 656,0 237 656,0 237 656,0 66 939,0 237 656,0 235 393,1 168 454,8 66 938,3 100,0 -0,7
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 237 656,0 66 939,0 237 656,0 235 393,1 168 454,8 66 938,3 100,0 -0,7
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 124 964,0 34 324,0 124 964,0 123 151,3 88 827,6 34 323,7 100,0 -0,3
155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шењберiнде кµрсетілетін ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 112 692,0 32 615,0 112 692,0 112 241,8 79 627,1 32 614,7 100,0 -0,3
023 Ж±мыспен ќамту орталыќтарыныњ ќызметін ќамтамасыз ету 78 791,0 78 345,0 78 345,0 38 917,0 47 382,0 40 221,6 1 495,0 38 726,6 99,5 -190,4
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 5 608,0 2 634,0 2 640,0 2 444,7 0,0 2 444,7 92,8 -189,3
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 4 353,0 2 218,0 2 218,0 2 218,0 0,0 2 218,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 231,0 114,0 114,0 114,0 0,0 114,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 235,0 141,0 141,0 82,6 0,0 82,6 58,6 -58,4
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 64,0 31,0 31,0 30,1 0,0 30,1 96,9 -0,9
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 12,0 6,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 497,0 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -124,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 72 737,0 36 283,0 44 742,0 37 776,9 1 495,0 36 281,9 100,0 -1,1
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 47 728,0 23 587,0 23 587,0 23 587,0 0,0 23 587,0 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 999,3 999,3 999,3 999,3 0,0 999,3 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 635,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 0,0 1 174,0 100,0 0,0
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 2 607,0 1 428,0 1 428,0 1 428,0 0,0 1 428,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 358,2 847,2 847,2 847,2 0,0 847,2 100,0 0,0
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 688,8 307,8 307,8 307,8 0,0 307,8 100,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 530,7 530,7 530,7 530,6 0,0 530,6 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 2 703,0 2 257,0 2 703,0 2 257,0 0,0 2 257,0 100,0 0,0
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 7 718,0 2 568,0 7 718,0 2 567,0 0,0 2 567,0 100,0 -1,0
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 3 180,0 1 469,0 3 180,0 2 964,0 1 495,0 1 469,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 2 093,0 941,0 2 093,0 941,0 0,0 941,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 483,0 174,0 174,0 174,0 0,0 174,0 100,0 0,0
9 Єлеуметтiк кµмек жєне єлеуметтiк ќамтамасыз ету салаларындаѓы µзге де ќызметтер 291 609,0 291 573,0 291 573,0 191 887,0 260 280,0 219 211,5 29 444,3 189 767,2 98,9 -2 119,8
451 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бµлімі 284 399,0 284 363,0 284 363,0 189 827,0 253 070,0 219 211,5 29 444,3 189 767,2 100,0 -59,8
001 Жергілікті дењгейде халыќ ‰шін єлеуметтік баѓдарламаларды ж±мыспен ќамтуды ќамтамасыз етуді   іске асыру саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 78 999,0 78 580,0 78 580,0 36 848,0 47 287,0 40 954,8 4 164,4 36 790,4 99,8 -57,6
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 42 907,0 21 050,0 21 050,0 21 033,7 0,0 21 033,7 99,9 -16,3
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 2 421,1 2 391,1 2 391,1 2 391,1 0,0 2 391,1 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 7 032,0 3 152,0 3 152,0 3 151,1 0,0 3 151,1 100,0 -0,9
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 2 422,0 1 298,0 1 298,0 1 296,2 0,0 1 296,2 99,9 -1,8
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 237,4 749,4 749,4 748,3 0,0 748,3 99,9 -1,1
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 764,5 393,5 393,5 392,4 0,0 392,4 99,7 -1,1
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 4 241,0 1 449,0 1 449,0 1 429,8 0,0 1 429,8 98,7 -19,2
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 468,0 169,0 169,0 153,3 0,0 153,3 90,7 -15,7
141 Азыќ-т‰лiк µнiмдерiн сатып алу 0,0 0,0 50,6 50,6 50,6 50,6 0,0 50,6 100,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 441,0 0,0 441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 343,0 542,0 1 343,0 1 015,5 474,2 541,3 99,9 -0,7
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 5 389,0 1 600,0 5 389,0 1 600,0 0,0 1 600,0 100,0 0,0
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 4 029,4 1 211,4 4 029,4 3 408,9 2 197,7 1 211,2 100,0 -0,2
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 5 310,0 2 720,0 5 310,0 4 212,5 1 492,5 2 720,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 507,0 67,0 67,0 66,4 0,0 66,4 99,1 -0,6
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 100,0 0,0
011 Жєрдемаќыларды жєне басќа да єлеуметтік тµлемдерді есептеу, тµлеу мен жеткізу бойынша ќызметтерге аќы тµлеу 1 160,0 1 160,0 1 160,0 480,0 1 160,0 478,6 0,0 478,6 99,7 -1,4
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 160,0 480,0 1 160,0 478,6 0,0 478,6 99,7 -1,4
021 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 2 144,0 1 294,0 1 294,0 938,0 1 294,0 1 175,3 238,0 937,3 99,9 -0,7
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 054,0 698,0 1 054,0 935,3 238,0 697,3 99,9 -0,7
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 0,0 240,0 100,0 0,0
050 Ќазаќстан Республикасында м‰гедектердіњ ќ±ќыќтарын ќамтамасыз ету жєне µмір с‰ру сапасын жаќсарту жµніндегі 2012 — 2018 жылдарѓа арналѓан іс-шаралар жоспарын іске асыру 199 429,0 199 429,0 199 429,0 151 198,0 199 429,0 176 239,8 25 041,9 151 197,9 100,0 -0,1
011 «Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» 0,0 0,0 199 429,0 151 198,0 199 429,0 176 239,8 25 041,9 151 197,9 100,0 -0,1
142 Дєрілік заттар жєне медициналыќ маќсаттаѓы µзге де б±йымдарды сатып алу 0,0 0,0 880,3 880,3 880,3 880,2 0,0 880,2 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 134 101,7 120 501,7 134 101,7 127 312,6 6 810,9 120 501,7 100,0 0,0
155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шењберiнде кµрсетілетін ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 31 695,0 13 464,0 31 695,0 31 695,0 18 231,0 13 464,0 100,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 32 752,0 16 352,0 32 752,0 16 352,0 0,0 16 352,0 100,0 0,0
054 ‡кіметтік емес ±йымдарда мемлекеттік єлеуметтік тапсырысты орналастыру 1 200,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шењберiнде кµрсетілетін ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
067 Ведомстволыќ баѓыныстаѓы мемлекеттік мекемелер мен ±йымдардыњ к‰рделі шыѓыстары 1 467,0 900,0 900,0 363,0 900,0 363,0 0,0 363,0 100,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 900,0 363,0 900,0 363,0 0,0 363,0 100,0 0,0
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 7 210,0 7 210,0 7 210,0 2 060,0 7 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 060,0
050 Ќазаќстан Республикасында м‰гедектердіњ ќ±ќыќтарын ќамтамасыз ету жєне µмір с‰ру сапасын жаќсарту жµніндегі 2012 — 2018 жылдарѓа арналѓан іс-шаралар жоспарын іске асыру 7 210,0 7 210,0 7 210,0 2 060,0 7 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 060,0
011 «Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» 0,0 0,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 060,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 060,0
015 «Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен» 0,0 0,0 5 150,0 0,0 5 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 5 150,0 0,0 5 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ 13 879 346,0 15 942 316,0 15 942 316,0 8 049 335,0 15 785 596,0 12 036 064,7 4 152 111,8 7 883 953,0 97,9 -165 382,0
1 Т±рѓын ‰й шаруашылыѓы 10 861 281,0 12 317 109,0 12 317 109,0 6 495 565,0 12 160 389,0 9 468 778,1 3 020 573,9 6 448 204,2 99,3 -47 360,8
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 833 453,0 1 663 453,0 1 663 453,0 582 583,0 1 663 453,0 631 699,9 49 116,9 582 583,0 100,0 0,0
002 Мемлекеттiк ќажеттiлiктер ‰шiн жер учаскелерiн алып ќою, соныњ iшiнде сатып алу жолымен алып ќою жєне осыѓан байланысты жылжымайтын м‰лiктi иелiктен айыру 819 253,0 1 649 253,0 1 649 253,0 578 291,0 1 649 253,0 619 427,9 41 136,9 578 291,0 100,0 0,0
412 ‡й-жайлар, ѓимараттар мен ќ±рылыстарды, беру ќондырѓыларын сатып алу 0,0 0,0 1 649 253,0 578 291,0 1 649 253,0 619 427,9 41 136,9 578 291,0 100,0 0,0
003 Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорын саќтауды ±йымдастыру 14 200,0 14 200,0 14 200,0 4 292,0 14 200,0 12 272,0 7 980,0 4 292,0 100,0 0,0
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 1 143,0 675,0 1 143,0 675,0 0,0 675,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 13 057,0 3 617,0 13 057,0 11 597,0 7 980,0 3 617,0 100,0 0,0
463 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) жер ќатынастары бµлімі 680 747,0 665 388,0 665 388,0 206 741,0 665 388,0 206 672,2 0,0 206 672,2 100,0 -68,8
016 Мемлекет м±ќтажы ‰шін жер учаскелерін алу 680 747,0 665 388,0 665 388,0 206 741,0 665 388,0 206 672,2 0,0 206 672,2 100,0 -68,8
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен* 0,0 0,0 665 388,0 206 741,0 665 388,0 206 672,2 0,0 206 672,2 100,0 -68,8
411 Жер сатып алу 0,0 0,0 665 388,0 206 741,0 665 388,0 206 672,2 0,0 206 672,2 100,0 -68,8
464 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) білім бµлімі 0,0 187 686,0 187 686,0 0,0 187 686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
026 Нєтижелі ж±мыспен ќамтуды жєне жаппай кєсіпкерлікті дамыту баѓдарламасы шењберінде ќалалардыњ жєне ауылдыќ елді мекендердіњ объектілерін жµндеу 0,0 187 686,0 187 686,0 0,0 187 686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
423 Мемлекеттiк кєсiпорындардыњ жайларын, ѓимараттарын, ќ±рылыстарын к‰рделі жµндеу 0,0 0,0 187 686,0 0,0 187 686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 9 288 089,0 9 745 900,0 9 745 900,0 5 679 017,0 9 596 065,0 8 586 089,9 2 954 204,1 5 631 885,8 99,2 -47 131,2
003 «Коммуналдыќ т±рѓын ‰й ќорыныњ т±рѓын ‰йін жобалау жєне (немесе) салу, реконструкциялау» 6 322 894,0 6 213 572,0 6 213 572,0 3 673 729,0 6 213 572,0 6 033 636,0 2 359 908,0 3 673 728,1 100,0 -0,9
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 1 406 511,0 685 000,0 1 406 511,0 1 406 510,4 721 510,4 685 000,0 100,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 1 406 511,0 685 000,0 1 406 511,0 1 406 510,4 721 510,4 685 000,0 100,0 0,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 1 576 081,0 1 188 729,0 1 576 081,0 1 396 145,7 207 417,6 1 188 728,1 100,0 -0,9
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 000,0 170,0 1 000,0 169,1 0,0 169,1 99,5 -0,9
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 1 575 081,0 1 188 559,0 1 575 081,0 1 395 976,6 207 417,6 1 188 559,0 100,0 0,0
034 Облыстыќ бюджеттіњ ішкі кµздерініњ ќаражатынан берілетін кредиттер есебінен 0,0 0,0 3 230 980,0 1 800 000,0 3 230 980,0 3 230 980,0 1 430 980,0 1 800 000,0 100,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 3 230 980,0 1 800 000,0 3 230 980,0 3 230 980,0 1 430 980,0 1 800 000,0 100,0 0,0
004 «Инженерлік-коммуникациялыќ инфраќ±рылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру» 2 965 195,0 3 532 328,0 3 532 328,0 2 005 288,0 3 382 493,0 2 552 453,8 594 296,1 1 958 157,7 97,6 -47 130,3
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 3 050 044,0 1 916 759,0 2 900 209,0 2 379 702,8 495 281,6 1 884 421,2 98,3 -32 337,8
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 1 157 972,0 257 003,0 1 008 137,0 487 631,0 262 965,8 224 665,2 87,4 -32 337,8
432 Жолдар салу 0,0 0,0 1 892 072,0 1 659 756,0 1 892 072,0 1 892 071,8 232 315,8 1 659 756,0 100,0 0,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 482 284,0 88 529,0 482 284,0 172 751,1 99 014,5 73 736,5 83,3 -14 792,5
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 46 766,0 5 799,0 46 766,0 5 798,4 0,0 5 798,4 100,0 -0,6
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 415 114,0 65 890,0 415 114,0 146 549,1 94 276,2 52 272,9 79,3 -13 617,1
432 Жолдар салу 0,0 0,0 20 404,0 16 840,0 20 404,0 20 403,5 4 738,3 15 665,2 93,0 -1 174,8
479 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й инспекциясы бµлімі 58 992,0 54 682,0 54 682,0 27 224,0 47 797,0 44 316,2 17 252,9 27 063,3 99,4 -160,7
001 Жергілікті дењгейде т±рѓын ‰й ќоры саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 58 992,0 54 682,0 54 682,0 27 224,0 47 797,0 44 316,2 17 252,9 27 063,3 99,4 -160,7
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 4 507,0 2 128,0 2 128,0 2 127,1 0,0 2 127,1 100,0 -0,9
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 751,0 562,0 562,0 561,4 0,0 561,4 99,9 -0,6
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 243,0 120,0 120,0 119,0 0,0 119,0 99,1 -1,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 142,0 69,0 69,0 68,6 0,0 68,6 99,4 -0,4
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 68,0 34,0 34,0 33,0 0,0 33,0 97,2 -1,0
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 8 063,0 4 282,0 4 282,0 4 246,9 0,0 4 246,9 99,2 -35,1
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 733,0 427,0 427,0 419,7 0,0 419,7 98,3 -7,3
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 525,0 289,0 525,0 525,0 236,1 288,9 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 251,0 375,0 1 251,0 302,8 0,0 302,8 80,8 -72,2
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 2 369,0 612,0 2 369,0 605,3 0,0 605,3 98,9 -6,7
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 1 201,0 360,0 1 201,0 681,2 328,8 352,4 97,9 -7,6
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 34 729,0 17 866,0 34 729,0 34 548,9 16 688,0 17 860,9 100,0 -5,1
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 37,3 0,0 37,3 76,1 -11,7
2 Коммуналдыќ шаруашылыќ 887 815,0 1 673 746,0 1 673 746,0 451 397,0 1 673 746,0 820 708,9 487 329,0 333 379,9 73,9 -118 017,1
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 389 793,0 983 621,0 983 621,0 182 881,0 983 621,0 402 567,7 219 687,9 182 879,9 100,0 -1,1
012 Сумен жабдыќтау жєне су б±ру ж‰йесініњ ж±мыс істеуі 271 785,0 162 629,0 162 629,0 72 620,0 162 629,0 162 037,7 89 417,7 72 620,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 161 966,0 72 457,5 161 966,0 161 375,2 88 917,7 72 457,5 100,0 0,0
421 Жайларды, ѓимараттарды, ќ±рылыстарды беру ќондырѓыларын к‰рделі жµндеу 0,0 0,0 663,0 162,5 663,0 662,5 500,0 162,5 100,0 0,0
026 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) коммуналдыќ меншігіндегі жылу ж‰йелерін ќолдануды ±йымдастыру 11 808,0 11 808,0 11 808,0 5 904,0 11 808,0 11 662,6 5 758,6 5 904,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 11 808,0 5 904,0 11 808,0 11 662,6 5 758,6 5 904,0 100,0 0,0
028 Коммуналдыќ шаруашылыѓын дамыту 21 200,0 569 200,0 569 200,0 20 410,0 569 200,0 68 673,5 48 263,9 20 409,6 100,0 -0,4
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 569 200,0 20 410,0 569 200,0 68 673,5 48 263,9 20 409,6 100,0 -0,4
048 Ќаланы жєне елді мекендерді абаттандыруды дамыту 85 000,0 239 984,0 239 984,0 83 947,0 239 984,0 160 193,9 76 247,6 83 946,3 100,0 -0,7
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 239 984,0 83 947,0 239 984,0 160 193,9 76 247,6 83 946,3 100,0 -0,7
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 239 984,0 83 947,0 239 984,0 160 193,9 76 247,6 83 946,3 100,0 -0,7
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 498 022,0 690 125,0 690 125,0 268 516,0 690 125,0 418 141,1 267 641,1 150 500,0 56,0 -118 016,0
005 Коммуналдыќ шаруашылыѓын дамыту 0,0 41 000,0 41 000,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 41 000,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
006 Сумен жабдыќтау жєне су б±ру ж‰йесін дамыту 498 022,0 622 375,0 622 375,0 268 516,0 622 375,0 418 141,1 267 641,1 150 500,0 56,0 -118 016,0
011 Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 301 155,0 151 155,0 301 155,0 280 449,8 230 449,8 50 000,0 33,1 -101 155,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 301 155,0 151 155,0 301 155,0 280 449,8 230 449,8 50 000,0 33,1 -101 155,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 321 220,0 117 361,0 321 220,0 137 691,3 37 191,3 100 500,0 85,6 -16 861,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 321 220,0 117 361,0 321 220,0 137 691,3 37 191,3 100 500,0 85,6 -16 861,0
007 «Ќаланы жєне елді мекендерді абаттандыруды дамыту» 0,0 26 750,0 26 750,0 0,0 26 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 26 750,0 0,0 26 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 26 750,0 0,0 26 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Елді-мекендерді кµркейту 2 130 250,0 1 951 461,0 1 951 461,0 1 102 373,0 1 951 461,0 1 746 577,8 644 208,9 1 102 368,9 100,0 -4,1
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 2 130 250,0 1 951 461,0 1 951 461,0 1 102 373,0 1 951 461,0 1 746 577,8 644 208,9 1 102 368,9 100,0 -4,1
015 Елдi мекендердегі кµшелердi жарыќтандыру 566 750,0 560 381,0 560 381,0 185 005,0 560 381,0 479 241,8 294 236,8 185 005,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 560 381,0 185 005,0 560 381,0 479 241,8 294 236,8 185 005,0 100,0 0,0
016 Елдi мекендердiњ санитариясын ќамтамасыз ету 704 631,0 712 731,0 712 731,0 613 898,0 712 731,0 703 896,8 90 002,9 613 893,9 100,0 -4,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 9 000,0 3 299,0 9 000,0 5 147,8 1 849,0 3 298,8 100,0 -0,2
153 Кµлiктiк ќызмет кµрсетулерге аќы тµлеу 0,0 0,0 41 982,0 19 982,0 41 982,0 37 000,0 17 021,3 19 978,7 100,0 -3,3
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 661 749,0 590 617,0 661 749,0 661 749,0 71 132,6 590 616,4 100,0 -0,6
017 Жерлеу орындарын ±стау жєне туыстары жоќ адамдарды жерлеу 1 600,0 1 600,0 1 600,0 725,0 1 600,0 1 463,6 738,6 725,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 600,0 725,0 1 600,0 1 463,6 738,6 725,0 100,0 0,0
018 Елдi мекендердi абаттандыру жєне кµгалдандыру 857 269,0 676 749,0 676 749,0 302 745,0 676 749,0 561 975,6 259 230,6 302 745,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 676 749,0 302 745,0 676 749,0 561 975,6 259 230,6 302 745,0 100,0 0,0
08 Мєдениет, спорт, туризм жєне аќпараттыќ кењістiк 607 090,0 736 918,0 736 918,0 288 275,0 609 943,0 338 601,6 51 696,2 286 905,4 99,5 -1 369,6
1 Мєдениет саласындаѓы ќызмет 132 866,0 216 119,0 216 119,0 95 779,0 170 779,0 95 779,0 0,0 95 779,0 100,0 0,0
455 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) мєдениет жєне тілдерді дамыту бµлімі 132 866,0 141 119,0 141 119,0 95 779,0 95 779,0 95 779,0 0,0 95 779,0 100,0 0,0
003 Мєдени-демалыс ж±мысын ќолдау 132 866,0 141 119,0 141 119,0 95 779,0 95 779,0 95 779,0 0,0 95 779,0 100,0 0,0
311 Жеке жєне зањды т±лѓаларѓа, оныњ ішінде шаруа (фермерлік) ќожалыќтарына берілетін субсидиялар 0,0 0,0 141 119,0 95 779,0 95 779,0 95 779,0 0,0 95 779,0 100,0 0,0
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 0,0 75 000,0 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
011 Мєдениет объектілерін дамыту 0,0 75 000,0 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Спорт 31 300,0 52 231,0 52 231,0 17 852,0 46 414,0 19 713,1 1 877,1 17 836,0 99,9 -16,0
465 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) Дене шыныќтыру жєне спорт бµлімі 31 300,0 34 231,0 34 231,0 17 852,0 28 414,0 19 713,1 1 877,1 17 836,0 99,9 -16,0
001 Жергілікті дењгейде дене шыныќтыру жєне спорт саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 14 464,0 17 395,0 17 395,0 9 502,0 11 578,0 9 663,9 169,6 9 494,2 99,9 -7,8
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 4 351,5 2 141,5 2 141,5 2 141,4 0,0 2 141,4 100,0 -0,1
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 1 272,0 1 272,0 1 272,0 1 271,2 0,0 1 271,2 99,9 -0,8
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 707,0 154,0 154,0 153,3 0,0 153,3 99,5 -0,7
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 337,5 198,0 198,0 197,9 0,0 197,9 100,0 -0,1
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 217,0 99,0 99,0 98,6 0,0 98,6 99,6 -0,4
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 20,0 11,5 11,5 11,5 0,0 11,5 99,7 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 72,0 48,0 48,0 47,3 0,0 47,3 98,5 -0,7
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 5 987,0 3 591,0 3 591,0 3 590,5 0,0 3 590,5 100,0 -0,5
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 626,0 352,0 352,0 351,9 0,0 351,9 100,0 -0,1
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 526,0 526,0 526,0 525,5 0,0 525,5 99,9 -0,5
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 179,0 481,0 1 179,0 480,6 0,0 480,6 99,9 -0,4
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 403,0 113,0 403,0 280,3 169,6 110,7 97,9 -2,3
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 600,0 513,0 1 600,0 512,9 0,0 512,9 100,0 -0,1
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 3,0 2,0 3,0 1,2 0,0 1,2 58,4 -0,8
004 «Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары» 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 0,0 921,0 100,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 0,0 900,0 100,0 0,0
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0 21,0 0,0 21,0 100,0 0,0
005 ¦лттыќ жєне б±ќаралыќ спорт т‰рлерін дамыту 2 979,0 2 979,0 2 979,0 1 124,0 2 979,0 1 122,4 0,0 1 122,4 99,9 -1,6
153 Кµлiктiк ќызмет кµрсетулерге аќы тµлеу 0,0 0,0 105,0 45,0 105,0 44,8 0,0 44,8 99,6 -0,2
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 710,0 591,0 1 710,0 590,3 0,0 590,3 99,9 -0,7
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 1 164,0 488,0 1 164,0 487,3 0,0 487,3 99,9 -0,7
006 Аудандыќ (облыстыќ мањызы бар ќалалыќ)  дењгейде спорттыќ жарыстар µткiзу 6 715,0 6 715,0 6 715,0 2 489,0 6 715,0 4 190,3 1 707,5 2 482,8 99,8 -6,2
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 445,0 1 143,0 1 445,0 1 142,8 0,0 1 142,8 100,0 -0,2
153 Кµлiктiк ќызмет кµрсетулерге аќы тµлеу 0,0 0,0 105,0 40,0 105,0 39,9 0,0 39,9 99,8 -0,1
154 ‡й-жайды жалѓа алу тµлемдерi 0,0 0,0 2 700,0 525,0 2 700,0 2 228,0 1 707,5 520,5 99,1 -4,5
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 802,0 277,0 802,0 276,2 0,0 276,2 99,7 -0,8
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 1 663,0 504,0 1 663,0 503,5 0,0 503,5 99,9 -0,5
007 Єрт‰рлi спорт т‰рлерi бойынша аудан (облыстыќ мањызы бар ќала)  ќ±рама командаларыныњ м‰шелерiн дайындау жєне олардыњ облыстыќ спорт жарыстарына ќатысуы 6 221,0 6 221,0 6 221,0 3 816,0 6 221,0 3 815,5 0,0 3 815,5 100,0 -0,5
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 6 205,0 3 816,0 6 205,0 3 815,5 0,0 3 815,5 100,0 -0,5
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
008 «Cпорт объектілерін дамыту» 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Аќпараттыќ кењiстiк 180 333,0 174 758,0 174 758,0 84 369,0 129 480,0 117 562,7 34 029,7 83 533,0 99,0 -836,0
455 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) мєдениет жєне тілдерді дамыту бµлімі 124 093,0 117 617,0 117 617,0 62 969,0 72 339,0 64 167,6 1 737,7 62 429,9 99,1 -539,1
006 Аудандыќ (ќалалыќ) кiтапханалардыњ ж±мыс iстеуi 120 576,0 114 100,0 114 100,0 61 969,0 68 822,0 63 391,4 1 737,7 61 653,7 99,5 -315,3
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 76 525,0 37 091,0 37 091,0 36 803,2 0,0 36 803,2 99,2 -287,8
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 1 375,0 1 375,0 1 375,0 1 375,0 0,0 1 375,0 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 4 965,0 2 704,0 2 704,0 2 704,0 0,0 2 704,0 100,0 0,0
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 4 244,0 2 206,0 2 206,0 2 191,1 0,0 2 191,1 99,3 -14,9
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 2 447,0 1 262,0 1 262,0 1 257,9 0,0 1 257,9 99,7 -4,1
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 941,0 581,0 581,0 573,0 0,0 573,0 98,6 -8,0
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 9 458,0 8 328,0 9 458,0 8 327,5 0,0 8 327,5 100,0 -0,5
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 4 837,0 3 180,0 4 837,0 3 180,0 0,0 3 180,0 100,0 0,0
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 2 643,0 690,0 2 643,0 1 347,7 657,7 690,0 100,0 0,0
154 ‡й-жайды жалѓа алу тµлемдерi 0,0 0,0 1 541,0 360,0 1 541,0 1 440,0 1 080,0 360,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 4 666,0 3 951,0 4 666,0 3 951,0 0,0 3 951,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 358,0 141,0 358,0 141,0 0,0 141,0 100,0 0,0
007 Мемлекеттiк тiлдi жєне Ќазаќстан халќыныњ басќа да тiлдерін дамыту 3 517,0 3 517,0 3 517,0 1 000,0 3 517,0 776,2 0,0 776,2 77,6 -223,8
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 3 517,0 1 000,0 3 517,0 776,2 0,0 776,2 77,6 -223,8
456 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ішкі саясат бµлімі 56 240,0 57 141,0 57 141,0 21 400,0 57 141,0 53 395,1 32 292,0 21 103,1 98,6 -296,9
002 «Мемлекеттік аќпараттыќ саясат ж‰ргізу жµніндегі ќызметтер» 56 240,0 57 141,0 57 141,0 21 400,0 57 141,0 53 395,1 32 292,0 21 103,1 98,6 -296,9
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 57 141,0 21 400,0 57 141,0 53 395,1 32 292,0 21 103,1 98,6 -296,9
9 Мєдениет, спорт, туризм жєне аќпараттыќ кењiстiктi ±йымдастыру жµнiндегi µзге де ќызметтер 262 591,0 293 810,0 293 810,0 90 275,0 263 270,0 105 546,8 15 789,4 89 757,4 99,4 -517,6
455 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) мєдениет жєне тілдерді дамыту бµлімі 87 410,0 140 104,0 140 104,0 17 947,0 131 902,0 23 385,3 5 778,2 17 607,1 98,1 -339,9
001 Жергілікті дењгейде тілдерді жєне мєдениетті дамыту саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 16 416,0 17 339,0 17 339,0 8 867,0 9 137,0 8 692,1 165,0 8 527,1 96,2 -339,9
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 7 244,0 3 624,0 3 624,0 3 624,0 0,0 3 624,0 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 604,0 604,0 604,0 603,6 0,0 603,6 99,9 -0,4
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 1 208,0 260,0 260,0 259,8 0,0 259,8 99,9 -0,2
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 391,0 198,0 198,0 198,0 0,0 198,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 227,0 185,0 185,0 134,2 0,0 134,2 72,5 -50,8
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 11,5 0,0 11,5 95,5 -0,5
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 72,0 36,0 36,0 32,8 0,0 32,8 91,1 -3,2
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 5 477,0 2 628,0 2 628,0 2 628,0 0,0 2 628,0 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 883,0 369,0 369,0 199,0 0,0 199,0 53,9 -170,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 283,0 283,0 283,0 275,5 0,0 275,5 97,3 -7,5
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 168,0 168,0 168,0 68,9 0,0 68,9 41,0 -99,1
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 585,0 315,0 585,0 480,0 165,0 315,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 176,0 176,0 176,0 175,7 0,0 175,7 99,8 -0,3
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 1,1 0,0 1,1 12,6 -7,9
010 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 3 742,0 1 747,0 1 747,0 0,0 1 747,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 747,0 0,0 1 747,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
032 Ведомстволыќ баѓыныстаѓы мемлекеттік мекемелер мен ±йымдардыњ к‰рделі шыѓыстары 67 252,0 121 018,0 121 018,0 9 080,0 121 018,0 14 693,2 5 613,2 9 080,0 100,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 108 328,0 1 389,0 108 328,0 7 002,2 5 613,2 1 389,0 100,0 0,0
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 999,0 0,0 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
418 Мемлекеттік кєсіпорындарды материалдыќ-техникалыќ жараќтандыру 0,0 0,0 4 548,0 4 548,0 4 548,0 4 548,0 0,0 4 548,0 100,0 0,0
419 ¤зге де негізгі ќ±ралдарды сатып алу 0,0 0,0 7 143,0 3 143,0 7 143,0 3 143,0 0,0 3 143,0 100,0 0,0
456 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ішкі саясат бµлімі 175 181,0 153 706,0 153 706,0 72 328,0 131 368,0 82 161,4 10 011,2 72 150,3 99,8 -177,7
001 Жергілікті дењгейде аќпарат, мемлекеттілікті ныѓайту жєне азаматтардыњ єлеуметтік сенімділігін ќалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 107 881,0 96 763,0 96 763,0 40 725,0 89 090,0 48 319,0 7 654,3 40 664,7 99,9 -60,3
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 10 848,0 4 957,0 4 957,0 4 948,7 0,0 4 948,7 99,8 -8,3
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 1 885,0 1 885,0 1 885,0 1 884,4 0,0 1 884,4 100,0 -0,6
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 012,0 712,0 712,0 711,1 0,0 711,1 99,9 -0,9
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 852,0 535,0 535,0 535,0 0,0 535,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 209,0 180,0 180,0 179,1 0,0 179,1 99,5 -0,9
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 11,5 0,0 11,5 95,5 -0,5
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 133,0 73,0 73,0 72,5 0,0 72,5 99,4 -0,5
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 15 269,0 8 134,0 15 269,0 8 098,9 0,0 8 098,9 99,6 -35,1
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 1 519,0 793,0 1 519,0 793,0 0,0 793,0 100,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 605,0 605,0 605,0 604,4 0,0 604,4 99,9 -0,6
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 11 474,0 6 490,0 11 474,0 6 489,2 0,0 6 489,2 100,0 -0,8
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 1 523,0 1 182,0 1 523,0 1 181,2 0,0 1 181,2 99,9 -0,8
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 963,0 313,0 963,0 962,3 649,6 312,7 99,9 -0,3
155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шењберiнде кµрсетілетін ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 5 671,0 1 206,0 5 671,0 4 020,0 2 814,0 1 206,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 43 562,0 13 498,0 43 562,0 17 678,0 4 190,7 13 487,3 99,9 -10,7
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 226,0 150,0 150,0 149,8 0,0 149,8 99,9 -0,2
003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 65 034,0 54 677,0 54 677,0 29 392,0 40 012,0 31 632,4 2 356,8 29 275,6 99,6 -116,4
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 23 431,0 11 149,0 11 149,0 11 114,4 0,0 11 114,4 99,7 -34,6
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 1 613,0 1 613,0 1 613,0 1 612,9 0,0 1 612,9 100,0 -0,1
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 1 471,0 429,0 429,0 428,6 0,0 428,6 99,9 -0,4
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 1 287,0 688,0 688,0 685,5 0,0 685,5 99,6 -2,5
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 839,0 387,0 387,0 383,6 0,0 383,6 99,1 -3,4
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 9,2 0,0 9,2 91,7 -0,8
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 270,0 147,0 147,0 143,6 0,0 143,6 97,7 -3,4
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 459,0 459,0 459,0 458,6 0,0 458,6 99,9 -0,4
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 441,0 915,0 1 441,0 914,6 0,0 914,6 100,0 -0,4
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 564,0 240,0 564,0 238,0 0,0 238,0 99,2 -2,0
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 340,0 126,0 340,0 311,2 185,7 125,5 99,6 -0,5
154 ‡й-жайды жалѓа алу тµлемдерi 0,0 0,0 1 021,0 385,0 1 021,0 938,9 554,8 384,1 99,8 -0,9
155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шењберiнде кµрсетілетін ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 3 323,0 693,0 3 323,0 2 309,1 1 616,4 692,7 100,0 -0,3
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 9 208,0 8 008,0 9 208,0 7 979,7 0,0 7 979,7 99,6 -28,3
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 400,0 233,0 233,0 232,4 0,0 232,4 99,7 -0,6
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 9 000,0 3 910,0 9 000,0 3 872,2 0,0 3 872,2 99,0 -37,8
006 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 710,8 0,0 710,8 100,0 -0,2
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 100,0 0,0
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 66,0 66,0 66,0 65,8 0,0 65,8 99,7 -0,2
032 Ведомстволыќ баѓыныстаѓы мемлекеттік мекемелер мен ±йымдардыњ к‰рделі шыѓыстары 1 555,0 1 555,0 1 555,0 1 500,0 1 555,0 1 499,2 0,0 1 499,2 99,9 -0,8
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 499,2 0,0 1 499,2 99,9 -0,8
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыѓы, ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтар, ќоршаѓан ортаны жєне жануарлар д‰ниесін ќорѓау, жер ќатынастары 255 363,0 238 858,0 238 858,0 130 499,0 203 515,0 194 963,1 64 854,3 130 108,8 99,7 -390,2
1 Ауыл шаруашылыѓы 183 952,0 181 810,0 181 810,0 99 546,0 164 359,0 160 572,6 61 249,8 99 322,8 99,8 -223,2
462 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ауыл шаруашылыѓы бµлімі 28 257,0 28 645,0 28 645,0 9 913,0 20 925,0 18 852,5 9 099,0 9 753,6 98,4 -159,4
001 Жергілікті дењгейде ауыл шаруашылыѓы  саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 27 601,0 27 989,0 27 989,0 9 530,0 20 269,0 18 470,4 9 099,0 9 371,4 98,3 -158,6
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 3 993,0 1 944,0 1 944,0 1 942,0 0,0 1 942,0 99,9 -2,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 354,0 354,0 354,0 353,1 0,0 353,1 99,7 -0,9
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 789,0 90,0 90,0 89,9 0,0 89,9 99,9 -0,1
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 241,0 146,0 146,0 145,3 0,0 145,3 99,5 -0,7
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 94,0 63,0 63,0 62,0 0,0 62,0 98,4 -1,0
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 100,0 33,0 33,0 33,0 0,0 33,0 99,9 0,0
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 8 248,0 4 334,0 4 334,0 4 309,6 0,0 4 309,6 99,4 -24,4
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 799,0 427,0 427,0 427,0 0,0 427,0 100,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 509,0 509,0 509,0 508,9 0,0 508,9 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 446,0 446,0 446,0 445,2 0,0 445,2 99,8 -0,8
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 604,0 265,0 604,0 264,8 0,0 264,8 99,9 -0,2
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 530,0 130,0 530,0 329,0 199,0 130,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 10 589,0 589,0 10 589,0 9 360,8 8 900,0 460,8 78,2 -128,2
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 683,0 200,0 200,0 200,0 0,0 200,0 100,0 0,0
006 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 656,0 656,0 656,0 383,0 656,0 382,1 0,0 382,1 99,8 -0,9
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 400,0 297,0 400,0 296,4 0,0 296,4 99,8 -0,6
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 256,0 86,0 256,0 85,7 0,0 85,7 99,7 -0,3
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 4 000,0 3 799,0 3 799,0 2 440,0 3 799,0 2 798,2 358,2 2 440,0 100,0 0,0
010 Ауыл шаруашылыѓы объектілерін дамыту 4 000,0 3 799,0 3 799,0 2 440,0 3 799,0 2 798,2 358,2 2 440,0 100,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 3 799,0 2 440,0 3 799,0 2 798,2 358,2 2 440,0 100,0 0,0
473 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ветеринария бµлімі 151 695,0 149 366,0 149 366,0 87 193,0 139 635,0 138 921,9 51 792,7 87 129,2 99,9 -63,8
001 Жергілікті дењгейде ветеринария саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 89 504,0 86 358,0 86 358,0 51 657,0 76 627,0 76 010,6 24 410,7 51 599,9 99,9 -57,1
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 9 989,0 5 053,0 5 053,0 5 053,0 0,0 5 053,0 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 257,0 257,0 257,0 256,6 0,0 256,6 99,8 -0,4
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 1 718,0 914,0 914,0 912,8 0,0 912,8 99,9 -1,2
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 562,0 292,0 292,0 291,5 0,0 291,5 99,8 -0,5
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 254,0 167,0 167,0 167,0 0,0 167,0 100,0 0,0
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 12,6 0,0 12,6 97,0 -0,4
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 194,0 86,0 86,0 80,6 0,0 80,6 93,8 -5,4
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 6 599,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 0,0 3 520,0 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 694,0 358,0 358,0 355,8 0,0 355,8 99,4 -2,2
142 Дєрілік заттар жєне медициналыќ маќсаттаѓы µзге де б±йымдарды сатып алу 0,0 0,0 7 581,0 7 581,0 7 581,0 7 580,5 0,0 7 580,5 100,0 -0,5
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 599,3 0,0 599,3 99,9 -0,8
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 891,0 757,0 891,0 756,0 0,0 756,0 99,9 -1,0
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 405,0 231,0 405,0 186,3 0,0 186,3 80,6 -44,7
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 590,0 268,0 590,0 567,0 299,0 268,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 55 719,0 31 380,0 55 719,0 55 491,7 24 111,7 31 380,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 284,0 173,0 173,0 172,9 0,0 172,9 100,0 -0,1
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 8,0 7,0 8,0 7,0 0,0 7,0 100,0 0,0
003 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 1 197,0 894,0 894,0 894,0 894,0 891,9 0,0 891,9 99,8 -2,1
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 481,0 481,0 481,0 479,8 0,0 479,8 99,8 -1,2
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 413,0 413,0 413,0 412,1 0,0 412,1 99,8 -0,9
005 Мал кµмінділерініњ (биотермиялыќ ш±њќырлардыњ) ж±мыс істеуін ќамтамасыз ету 8 541,0 8 541,0 8 541,0 4 275,0 8 541,0 8 541,0 4 266,0 4 275,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 8 541,0 4 275,0 8 541,0 8 541,0 4 266,0 4 275,0 100,0 0,0
006 Ауру жануарларды санитарлыќ союды ±йымдастыру 408,0 408,0 408,0 136,0 408,0 408,0 272,0 136,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 408,0 136,0 408,0 408,0 272,0 136,0 100,0 0,0
007 Ќањѓыбас иттер мен мысыќтарды аулауды жєне жоюды ±йымдастыру 22 058,0 20 178,0 20 178,0 12 058,0 20 178,0 20 178,0 8 120,0 12 058,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 20 178,0 12 058,0 20 178,0 20 178,0 8 120,0 12 058,0 100,0 0,0
008 Алып ќойылатын жєне жойылатын ауру жануарлардыњ, жануарлардан алынатын µнімдер мен шикізаттыњ ќ±нын иелеріне µтеу 425,0 425,0 425,0 335,0 425,0 330,4 0,0 330,4 98,6 -4,6
322 Жеке т±лѓаларѓа берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 425,0 335,0 425,0 330,4 0,0 330,4 98,6 -4,6
009 Жануарлардыњ энзоотиялыќ аурулары бойынша ветеринариялыќ іс-шараларды ж‰ргізу 118,0 118,0 118,0 112,0 118,0 118,0 6,0 112,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 118,0 112,0 118,0 118,0 6,0 112,0 100,0 0,0
010 «Ауыл шаруашылыѓы жануарларын сєйкестендіру жµніндегі іс-шараларды µткізу» 2 511,0 2 511,0 2 511,0 1 257,0 2 511,0 2 511,0 1 254,0 1 257,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 2 511,0 1 257,0 2 511,0 2 511,0 1 254,0 1 257,0 100,0 0,0
011 Эпизоотияѓа ќарсы іс-шаралар ж‰ргізу 26 933,0 26 933,0 26 933,0 13 469,0 26 933,0 26 933,0 13 464,0 13 469,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 26 933,0 13 469,0 26 933,0 26 933,0 13 464,0 13 469,0 100,0 0,0
032 Ведомстволыќ баѓыныстаѓы мемлекеттік мекемелер мен ±йымдардыњ к‰рделі шыѓыстары 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 100,0 0,0
418 Мемлекеттік кєсіпорындарды материалдыќ-техникалыќ жараќтандыру 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 100,0 0,0
6 Жер ќатынастары 71 411,0 57 048,0 57 048,0 30 953,0 39 156,0 34 390,5 3 604,5 30 786,0 99,5 -167,0
463 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) жер ќатынастары бµлімі 71 411,0 57 048,0 57 048,0 30 953,0 39 156,0 34 390,5 3 604,5 30 786,0 99,5 -167,0
001 Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) аумаѓында жер ќатынастарын реттеу саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 57 907,0 56 244,0 56 244,0 30 296,0 38 352,0 33 733,5 3 604,5 30 129,0 99,4 -167,0
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 15 779,0 7 546,0 7 546,0 7 532,0 0,0 7 532,0 99,8 -14,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 2 456,0 2 456,0 2 456,0 2 455,7 0,0 2 455,7 100,0 -0,3
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 764,0 1 192,0 1 192,0 1 191,5 0,0 1 191,5 100,0 -0,5
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 937,0 492,0 492,0 480,8 0,0 480,8 97,7 -11,2
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 432,0 333,0 333,0 316,9 0,0 316,9 95,2 -16,1
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 11,5 0,0 11,5 95,5 -0,5
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 302,0 139,0 139,0 117,9 0,0 117,9 84,8 -21,1
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 14 996,0 8 256,0 8 256,0 8 246,5 0,0 8 246,5 99,9 -9,5
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 1 382,0 742,0 742,0 701,1 0,0 701,1 94,5 -40,9
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 535,0 45,0 535,0 534,2 489,2 45,0 100,0 0,0
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 2 157,0 2 028,0 2 157,0 2 031,0 3,9 2 027,1 100,0 -0,9
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 3 401,0 1 415,0 3 401,0 1 414,7 0,0 1 414,7 100,0 -0,3
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 1 318,0 628,0 1 318,0 1 256,5 672,2 584,3 93,0 -43,7
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 9 657,0 4 896,0 9 657,0 7 334,6 2 439,2 4 895,4 100,0 -0,6
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 85,0 85,0 85,0 84,1 0,0 84,1 98,9 -0,9
165 Атќарушылыќ ќ±жаттарыныњ, сот актiлерiнiњ орындалуы 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 4,5 90,8 -0,5
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 26,0 26,0 26,0 20,0 0,0 20,0 77,1 -6,0
006 Аудандардыњ, облыстыќ мањызы бар, аудандыќ мањызы бар ќалалардыњ, кенттердiњ, ауылдардыњ, ауылдыќ округтердiњ шекарасын белгiлеу кезiнде ж‰ргiзiлетiн жерге орналастыру 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
007 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 3 504,0 804,0 804,0 657,0 804,0 657,0 0,0 657,0 100,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 702,0 555,0 702,0 555,0 0,0 555,0 100,0 0,0
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 102,0 102,0 102,0 102,0 0,0 102,0 100,0 0,0
11 ¤неркєсіп, сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі 76 491,0 190 568,0 190 568,0 38 458,0 119 422,0 43 056,5 4 642,9 38 413,5 99,9 -44,5
2 Сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі 76 491,0 190 568,0 190 568,0 38 458,0 119 422,0 43 056,5 4 642,9 38 413,5 99,9 -44,5
467 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќ±рылыс бµлімі 44 228,0 62 868,0 62 868,0 22 951,0 50 255,0 27 206,1 4 256,9 22 949,3 100,0 -1,7
001 Жергілікті дењгейде ќ±рылыс саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 42 108,0 61 468,0 61 468,0 22 951,0 48 855,0 27 206,1 4 256,9 22 949,3 100,0 -1,7
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 11 368,7 4 910,7 4 910,7 4 909,7 0,0 4 909,7 100,0 -1,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 765,4 765,4 765,4 765,4 0,0 765,4 100,0 0,0
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 059,6 879,6 879,6 879,5 0,0 879,5 100,0 -0,1
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 684,3 315,3 315,3 315,3 0,0 315,3 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 372,3 184,3 184,3 183,8 0,0 183,8 99,7 -0,5
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 150,6 87,6 87,6 87,5 0,0 87,5 99,9 -0,1
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 7 264,5 3 612,5 3 612,5 3 612,5 0,0 3 612,5 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 768,4 351,4 351,4 351,4 0,0 351,4 100,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 552,6 548,6 552,6 548,5 0,0 548,5 100,0 -0,1
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 1 417,0 0,0 1 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 1 427,0 673,0 1 427,0 673,0 0,0 673,0 100,0 0,0
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 677,0 382,0 677,0 540,5 158,5 382,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 32 063,0 9 964,0 32 063,0 14 062,4 4 098,4 9 964,0 100,0 0,0
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 302,2 26,2 26,2 26,2 0,0 26,2 99,9 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 1 585,4 250,4 1 585,4 250,4 0,0 250,4 100,0 0,0
017 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 2 120,0 1 400,0 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
468 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) сєулет жєне ќала ќ±рылысы бµлімі 32 263,0 127 700,0 127 700,0 15 507,0 69 167,0 15 850,3 386,1 15 464,3 99,7 -42,7
001 Жергілікті дењгейде сєулет жєне ќала ќ±рылысы саласындаѓы мемлекеттік саясатты іске асыру жµніндегі ќызметтер 31 591,0 115 657,0 115 657,0 15 507,0 57 124,0 15 850,3 386,1 15 464,3 99,7 -42,7
111 Ењбекке аќы тµлеу 0,0 0,0 11 393,5 5 276,5 5 276,5 5 276,5 0,0 5 276,5 100,0 0,0
112 Ќосымша аќшалай тµлемдер 0,0 0,0 89,9 89,9 89,9 89,6 0,0 89,6 99,7 -0,3
113 ¤темаќы тµлемдері 0,0 0,0 2 472,8 707,8 707,8 666,1 0,0 666,1 94,1 -41,7
121 Єлеуметтік салыќ 0,0 0,0 681,0 343,0 343,0 343,0 0,0 343,0 100,0 0,0
122 Єлеуметтік саќтандырудыњ мемлекеттік ќорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 327,6 191,6 191,6 191,6 0,0 191,6 100,0 0,0
123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 11,0 100,0 0,0
124 Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыруѓа аударымдар 0,0 0,0 136,0 74,0 74,0 74,0 0,0 74,0 100,0 0,0
131 Техникалыќ персоналдыњ ењбегіне аќы тµлеу 0,0 0,0 9 552,8 4 854,8 4 854,8 4 854,8 0,0 4 854,8 100,0 0,0
135 Техникалыќ персонал бойынша ж±мыс берушілердіњ жарналары 0,0 0,0 813,1 396,1 396,1 396,1 0,0 396,1 100,0 0,0
136 Техникалыќ персоналдыњ ел iшiндегi iссапарлары мен ќызметтiк сапарлары 0,0 0,0 257,8 257,8 257,8 257,8 0,0 257,8 100,0 0,0
144 Отын, жанар-жаѓар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 552,0 552,0 552,0 552,0 0,0 552,0 100,0 0,0
149 ¤зге де ќорларды сатып алу 0,0 0,0 867,6 261,6 867,6 261,6 0,0 261,6 100,0 0,0
151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тµлеу 0,0 0,0 1 118,0 1 118,0 1 118,0 1 118,0 0,0 1 118,0 100,0 0,0
152 Байланыс ќызметтерiне аќы тµлеу 0,0 0,0 759,0 200,0 759,0 586,1 386,1 200,0 100,0 0,0
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 86 547,9 1 095,9 41 547,9 1 095,1 0,0 1 095,1 99,9 -0,8
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 72,0 0,0 72,0 100,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 100,0 0,0
004 Мемлекеттік органныњ к‰рделі шыѓыстары 672,0 12 043,0 12 043,0 0,0 12 043,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
414 Машиналар, жабдыќтар, µндірістік жєне шаруашылыќ м‰ккамал ќ±ралдарын сатып алу 0,0 0,0 11 971,0 0,0 11 971,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
416 Матери алдыќ емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Кµлiк жєне коммуникация 1 627 316,0 2 711 114,0 2 711 114,0 789 796,0 2 711 114,0 1 077 860,6 288 065,9 789 794,7 100,0 -1,3
1 Автомобиль кµлiгi 1 627 316,0 2 711 114,0 2 711 114,0 789 796,0 2 711 114,0 1 077 860,6 288 065,9 789 794,7 100,0 -1,3
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 1 627 316,0 2 711 114,0 2 711 114,0 789 796,0 2 711 114,0 1 077 860,6 288 065,9 789 794,7 100,0 -1,3
022 Кµлік инфраќ±рылымын дамыту 902 078,0 1 031 578,0 1 031 578,0 647 837,0 1 031 578,0 867 396,7 219 559,8 647 836,9 100,0 -0,1
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 1 031 578,0 647 837,0 1 031 578,0 867 396,7 219 559,8 647 836,9 100,0 -0,1
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 902 174,9 547 836,9 902 174,9 737 993,6 190 156,7 547 836,9 100,0 0,0
432 Жолдар салу 0,0 0,0 129 403,1 100 000,1 129 403,1 129 403,0 29 403,0 100 000,0 100,0 -0,1
023 Автомобиль жолдарыныњ ж±мыс істеуін ќамтамасыз ету 100 000,0 100 000,0 100 000,0 21 245,0 100 000,0 89 291,0 68 046,7 21 244,3 100,0 -0,7
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 100 000,0 21 245,0 100 000,0 89 291,0 68 046,7 21 244,3 100,0 -0,7
045 Аудандыќ мањызы бар автомобиль жолдарын жєне  елді-мекендердіњ кµшелерін к‰рделі жєне орташа жµндеу 625 238,0 1 579 536,0 1 579 536,0 120 714,0 1 579 536,0 121 172,9 459,4 120 713,5 100,0 -0,5
159 ¤зге де ќызметтер мен ж±мыстарѓа аќы тµлеу 0,0 0,0 1 579 536,0 120 714,0 1 579 536,0 121 172,9 459,4 120 713,5 100,0 -0,5
13 Басќалар 126 167,0 123 795,0 123 527,3 1,3 123 527,3 48 444,0 48 444,0 0,0 0,0 -1,3
3 Кєсiпкерлiк ќызметтi ќолдау жєне бєсекелестікті ќорѓау 66 167,0 66 167,0 66 167,0 0,0 66 167,0 48 444,0 48 444,0 0,0 0,0 0,0
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 66 167,0 66 167,0 66 167,0 0,0 66 167,0 48 444,0 48 444,0 0,0 0,0 0,0
055 «Бизнестіњ жол картасы 2020» бизнесті ќолдау мен дамытудыњ бірыњѓай баѓдарламасы шењберінде индустриялыќ инфраќ±рылымды дамыту 66 167,0 66 167,0 66 167,0 0,0 66 167,0 48 444,0 48 444,0 0,0 0,0 0,0
015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 0,0 66 167,0 0,0 66 167,0 48 444,0 48 444,0 0,0 0,0 0,0
431 Жања объектілерді салу жєне ќолдаѓы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 66 167,0 0,0 66 167,0 48 444,0 48 444,0 0,0 0,0 0,0
9 Басќалар 60 000,0 57 628,0 57 360,3 1,3 57 360,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
452 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќаржы бµлімі 60 000,0 57 628,0 57 360,3 1,3 57 360,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
012 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) жергілікті атќарушы органыныњ резерві 60 000,0 57 628,0 57 360,3 1,3 57 360,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
100 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) аумаѓындаѓы табиѓи жєне техногендік сипаттаѓы тµтенше жаѓдайларды жоюѓа арналѓан ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) жергілікті атќарушы органыныњ тµтенше резерві 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Ш±ѓыл шыѓындарѓа арналѓан ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) жергілікті атќарушы органыныњ резерві 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Соттардыњ шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауѓа арналѓан ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) жергілікті атќарушы органыныњ резерві 0,0 0,0 37 360,3 1,3 37 360,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
169 ¤зге де аѓымдаѓы шыѓындар 0,0 0,0 37 360,3 1,3 37 360,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
14 Борышќа  ќызмет кµрсету 12 857,0 16 646,0 16 646,0 7 439,0 16 646,0 7 439,0 0,0 7 439,0 100,0 0,0
1 Борышќа ќызмет кµрсету 12 857,0 16 646,0 16 646,0 7 439,0 16 646,0 7 439,0 0,0 7 439,0 100,0 0,0
452 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќаржы бµлімі 12 857,0 16 646,0 16 646,0 7 439,0 16 646,0 7 439,0 0,0 7 439,0 100,0 0,0
013 Жергілікті атќарушы органдардыњ облыстыќ бюджеттен ќарыздар бойынша сыйаќылар  мен µзге де тµлемдерді тµлеу бойынша борышына ќызмет кµрсету 12 857,0 16 646,0 16 646,0 7 439,0 16 646,0 7 439,0 0,0 7 439,0 100,0 0,0
212 Жоѓары т±рѓан бюджеттен жергiлiктi атќарушы органдар алѓан ќарыздар бойынша сыйаќы тµлемдері 0,0 0,0 16 646,0 7 439,0 16 646,0 7 439,0 0,0 7 439,0 100,0 0,0
15 Трансферттер 831 694,0 785 528,0 785 528,0 417 603,0 785 528,0 417 603,0 0,0 417 603,0 100,0 0,0
1 Трансферттер 831 694,0 785 528,0 785 528,0 417 603,0 785 528,0 417 603,0 0,0 417 603,0 100,0 0,0
452 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќаржы бµлімі 831 694,0 785 528,0 785 528,0 417 603,0 785 528,0 417 603,0 0,0 417 603,0 100,0 0,0
006 Пайдаланылмаѓан (толыќ пайдаланылмаѓан) нысаналы трансферттерді ќайтару 0,0 9 726,0 9 726,0 9 726,0 9 726,0 9 726,0 0,0 9 726,0 100,0 0,0
338 Нысаналы трансферттерді ќайтару 0,0 0,0 9 726,0 9 726,0 9 726,0 9 726,0 0,0 9 726,0 100,0 0,0
024 Зањнаманы µзгертуге байланысты жоѓары т±рѓан бюджеттіњ шыѓындарын µтеуге тµменгі т±рѓан бюджеттен аѓымдаѓы нысаналы трансферттер 831 694,0 775 801,0 775 801,0 407 876,0 775 801,0 407 876,0 0,0 407 876,0 100,0 0,0
339 Мемлекеттiк басќарудыњ басќа дењгейлерiне берiлетiн аѓымдаѓы трансферттер 0,0 0,0 775 801,0 407 876,0 775 801,0 407 876,0 0,0 407 876,0 100,0 0,0
054 Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ ќорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалыќ бюджеттен бµлінген пайдаланылмаѓан (т‰гел пайдаланылмаѓан) нысаналы трансферттердіњ сомасын ќайтару 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 100,0 0,0
352 Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ ќорынан тартылѓан ќаражаттыњ бір бµлігін ќайтару 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 100,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 786 548,0 1 786 548,0 1 786 548,0 597 618,0 597 618,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 786 548,0 1 786 548,0 1 786 548,0 597 618,0 1 786 548,0 597 618,0 0,0 597 618,0 100,0 0,0
07 Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ 1 786 548,0 1 786 548,0 1 786 548,0 597 618,0 1 786 548,0 597 618,0 0,0 597 618,0 100,0 0,0
1 Т±рѓын ‰й шаруашылыѓы 1 786 548,0 1 786 548,0 1 786 548,0 597 618,0 1 786 548,0 597 618,0 0,0 597 618,0 100,0 0,0
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 1 786 548,0 1 786 548,0 1 786 548,0 597 618,0 1 786 548,0 597 618,0 0,0 597 618,0 100,0 0,0
053 Жылу, сумен жабдыќтау жєне су б±ру ж‰йелерін реконструкция жєне ќ±рылыс ‰шін кредит беру 1 786 548,0 1 786 548,0 1 786 548,0 597 618,0 1 786 548,0 597 618,0 0,0 597 618,0 100,0 0,0
013 Республикалыќ бюджеттен берілген кредиттер есебінен 0,0 0,0 1 786 548,0 597 618,0 1 786 548,0 597 618,0 0,0 597 618,0 100,0 0,0
513 Мамандандырылѓан ±йымдарѓа бюджеттік кредиттер 0,0 0,0 1 786 548,0 597 618,0 1 786 548,0 597 618,0 0,0 597 618,0 100,0 0,0
IV. ЌАРЖЫЛЫЌ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 326 409,0 1 153 051,0 1 153 051,0 326 409,0 326 408,7 -0,3
ЌАРЖЫЛЫЌ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 326 409,0 1 153 051,0 1 153 051,0 326 409,0 1 153 051,0 326 408,7 0,0 326 408,7 100,0 -0,3
13 Басќалар 326 409,0 1 153 051,0 1 153 051,0 326 409,0 1 153 051,0 326 408,7 0,0 326 408,7 100,0 -0,3
9 Басќалар 326 409,0 1 153 051,0 1 153 051,0 326 409,0 1 153 051,0 326 408,7 0,0 326 408,7 100,0 -0,3
458 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі 188 409,0 1 015 051,0 1 015 051,0 188 409,0 1 015 051,0 188 408,7 0,0 188 408,7 100,0 -0,3
065 Зањды т±лѓалардыњ жарѓылыќ капиталын ќалыптастыру немесе ±лѓайту 188 409,0 1 015 051,0 1 015 051,0 188 409,0 1 015 051,0 188 408,7 0,0 188 408,7 100,0 -0,3
612 Квазимемлекеттік сектордыњ жарѓылыќ капиталын ќалыптастыру жєне ±лѓайту 0,0 0,0 1 015 051,0 188 409,0 1 015 051,0 188 408,7 0,0 188 408,7 100,0 -0,3
479 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) т±рѓын ‰й инспекциясы бµлімі 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 0,0 138 000,0 100,0 0,0
065 Зањды т±лѓалардыњ жарѓылыќ капиталын ќалыптастыру немесе ±лѓайту 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 0,0 138 000,0 100,0 0,0
612 Квазимемлекеттік сектордыњ жарѓылыќ капиталын ќалыптастыру жєне ±лѓайту 0,0 0,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 0,0 138 000,0 100,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІЊ ТАПШЫЛЫЃЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 017 528,0 -3 401 926,0 -3 401 926,0 -1 823 780,0 -900 446,2 923 333,8
VI. БЮДЖЕТТІЊ ТАПШЫЛЫЃЫН ЌАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 017 528,0 3 401 926,0 3 401 926,0 1 823 780,0 900 446,2 -923 333,8
ЌАРЫЗДАРДЫЊ Т‡СІМІ 5 017 528,0 5 017 528,0 5 017 528,0 2 397 618,0 2 397 618,0 100,0 0,0
7 Ќарыздар т‰сімі 5 017 528,0 5 017 528,0 5 017 528,0 2 397 618,0 2 397 618,0 100,0 0,0
01 Мемлекеттік ішкі ќарыздар 5 017 528,0 5 017 528,0 5 017 528,0 2 397 618,0 2 397 618,0 100,0 0,0
2 Ќарыз алу келісім-шарттары 5 017 528,0 5 017 528,0 5 017 528,0 2 397 618,0 2 397 618,0 100,0 0,0
03 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) жергілікті атќарушы органы алатын ќарыздар 5 017 528,0 5 017 528,0 5 017 528,0 2 397 618,0 2 397 618,0 100,0 0,0
ЌАРЫЗДАРДЫ ¤ТЕУ 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 0,0 1 800 000,0 100,0 0,0
16 Ќарыздарды µтеу 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 0,0 1 800 000,0 100,0 0,0
1 Ќарыздарды µтеу 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 0,0 1 800 000,0 100,0 0,0
452 Ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) ќаржы бµлімі 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 0,0 1 800 000,0 100,0 0,0
008 Жергілікті атќарушы органныњ  жоѓары т±рѓан бюджет алдындаѓы борышын µтеу 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 0,0 1 800 000,0 100,0 0,0
711 Жоѓары т±рѓан бюджеттіњ алдында негізгі борышты µтеу 0,0 0,0 3 000 000,0 1 800 000,0 3 000 000,0 1 800 000,0 0,0 1 800 000,0 100,0 0,0
БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЊ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ 0,0 1 384 398,0 1 384 398,0 1 226 162,0 302 828,2
Аныќтамалыќ:
Бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары
Ќаржы жылыныњ басындаѓы бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары 1 384 398,9
Есепті кезењ соњындаѓы бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары 1 081 570,7

Ашық үкімет

Ашық деректер Ашық НҚА Ашық диалог Ашық бюджеттер Тиімділікті бағалау